Dziennik Ustaw

Dz.U.1994.131.665

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 września 2001 r.

Rozdział  2

Zaliczanie do jednej z grup inwalidów i ustalania związku inwalidztwa ze służbą wojskową

§  6. Do trzeciej grupy inwalidów zalicza się żołnierzy uznanych za całkowicie niezdolnych do zawodowej służby wojskowej wskutek stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, którzy są zdolni do pracy.
§  7. Do drugiej grupy inwalidów zalicza się żołnierzy uznanych za całkowicie niezdolnych do zawodowej służby wojskowej wskutek stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, którzy są częściowo niezdolni do pracy.
§  8. Do pierwszej grupy inwalidów zalicza się żołnierzy uznanych za całkowicie niezdolnych do zawodowej służby wojskowej wskutek stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, którzy są całkowicie niezdolni do pracy.
§  9. Tryb postępowania i właściwość wojskowych komisji lekarskich regulują przepisy o określaniu zdolności do czynnej służby wojskowej oraz właściwości i trybie postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach.
§  10. Przy orzekaniu o inwalidztwie żołnierzy zawodowych wojskowe komisje lekarskie zobowiązane w szczególności do:
1) stwierdzenia, czy nastąpiła całkowita utrata zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz czy istnieje zdolność do pracy,
2) określenia grupy inwalidzkiej, do której żołnierz ma być zaliczony,
3) ustalenia daty lub okresu powstania inwalidztwa, a także daty powstania stwierdzonej grupy inwalidzkiej,
4) ustalenia, czy zachodzi potrzeba leczenia, protezowania lub szkolenia przysposabiającego do pracy,
5) ustalenia wskazań i przeciwwskazań dotyczących zatrudnienia inwalidów,
6) ustalenia terminu badania kontrolnego,
7) ustalenia w stosunku do każdej stwierdzonej grupy inwalidzkiej, czy inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą wojskową oraz czy powstało wskutek wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze,
8) ustalenia zdolności do służby na wypadek powszechnej mobilizacji,
9) 1 ustalenia zdolności do samodzielnej egzystencji.
1 § 10 pkt 9 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2001 r. (Dz.U.01.96.1049) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 września 2001 r.