Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.615 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 2014 r.

Rozdział  2

Właściwość wojskowych komisji lekarskich

§  3.
1. Do orzekania w sprawach, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, są właściwe:
1) rejonowe wojskowe komisje lekarskie w Bydgoszczy, Ełku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Żaganiu oraz Rejonowa Wojskowa Komisja Morsko-Lekarska w Gdańsku,
2) Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie

- zwane dalej "wojskowymi komisjami lekarskimi".

2. Właściwość miejscową wojskowej komisji lekarskiej ustala się:
1) w stosunku do funkcjonariuszy SKW lub SWW - ze względu na miejsce jednostki organizacyjnej, w której pełnią służbę;
2) w stosunku do emerytów i rencistów - ze względu na miejsce ich zamieszkania.
§  4. Do rejonowych wojskowych komisji lekarskich, stosownie do ich właściwości miejscowej, należy orzekanie w stosunku do:
1) funkcjonariuszy w sprawach, o których mowa w § 1 pkt 2;
2) emerytów i rencistów w sprawach, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3.
§  5. (uchylony).
§  6. Do Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w Warszawie należy rozpatrywanie odwołań od orzeczeń pozostałych wojskowych komisji lekarskich.