§ 3. - Orzecznictwo w sprawach opłat stemplowych w b. dzielnicy rosyjskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.90.709

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 1925 r.
§  3.
(§ 1 ustęp pierwszy i trzeci i § 2 ustąp drugi i czwarty austr. ustawy z dn. 19 marca 1876 r. Dz. G. P. № 28).

Rekurs (art. 1).należy wnieść w ciągu dni trzydziestu, a jeśli skierowany jest przeciw karze porządkowej, w przeciągu dni ośmiu do tego organu, który wydał decyzję, zarządzenie lub rozstrzygnięcie.

Termin rozpoczyna się z dniem następującym po doręczeniu;, przy jego obliczeniu nie należy liczyć dni biegu pocztowego, jeżeli odnośne pismo podano na pocztę za urzędowem potwierdzeniem przyjęcia.

W przypadkach, zasługujących na uwzględnienie, może władza, do której należy wnieść rekurs, przedłużyć ten termin.

Jeżeli strona składa u władzy prośbą o przedłużenia terminu do wniesienia rekursu, albo w ciągu terminu, ustanowionego niniejszem rozporządzeniem, składa prośbę o podanie powodów rozstrzygnięcia, wydanego przez tę władzę, to termin przerywa się aż do dnia doręczenia odnośnego załatwiania, poczem zaczyna biec dalej.

Niewniesienie rekursu w terminie przepisanym w niniejszem rozporządzeniu, może szkodzić tylko tej stronie, której doręczono odnośne wezwanie, zarządzenie lub orzeczenie, albo jej spadkobiercom.