§ 2. - Orzecznictwo w sprawach opłat stemplowych w b. dzielnicy rosyjskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.90.709

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 1925 r.
§  2.
(§ 1 ustęp pierwszy austr. ustawy z dn. 20 lutego 1907 r. Dz. U. P. № 52).

Przeciw decyzjom władz i urzędów skarbowych, tyczącym się wymiaru opłat stemplowych i aljenacyjnych, dalej przeciw opierającemu się na ustawowych przepisach o tych opłatach żądaniu kar, kar za zwłokę i kosztów egzekucyjnych, jak również przeciw jakimkolwiek innym rozstrzygnieniom lub zarządzeniom władz skarbowych, zmierzającym do wykonania przepisów dotyczących tych opłat, mogą strony, którym doręczone odnośną decyzję, lub ich dziedzice, wnieść rekurs, jeśli sądzą, że je skrzywdzono wydaną decyzją, rozstrzygnięciem lub zarządzeniem.