Organy dozoru technicznego. - Dz.U.1963.10.56 - OpenLEX

Organy dozoru technicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.10.56

Akt utracił moc
Wersja od: 19 stycznia 1977 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 lutego 1963 r.
w sprawie organów dozoru technicznego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 5, poz. 31) zarządza się, co następuje:
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o "ustawie", należy przez to rozumieć ustawę z dnia 31 stycznia 1961 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 5, poz. 31).
Organami dozoru technicznego są:
1)
Urząd Dozoru Technicznego, zwany w dalszym ciągu "Urzędem", oraz podległe mu:
a)
okręgowe dozory techniczne,
b)
rejonowe dozory techniczne,
2)
specjalistyczne organy dozoru technicznego.

Urząd Dozoru Technicznego oraz jego organy terenowe.

§  3.
Urząd jest centralnym organem w zakresie dozoru technicznego, kierującym wykonywaniem dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi wymienionymi w art. 1 ust. 1 ustawy.
§  4. 1
Urząd podlega Ministrowi Energetyki i Energii Atomowej.
§  5.
1.
Do zakresu działania Urzędu należy ogólne kierownictwo, nadzór i kontrola wykonywania dozoru technicznego, a w szczególności:
1)
opracowywanie projektów przepisów w zakresie dozoru technicznego,
2)
udzielanie zezwoleń na odstępstwa od wymagań technicznych określonych przepisami o dozorze technicznym, gdy przepisy te przewidują możliwość udzielania takich zezwoleń,
3)
stała i doraźna kontrola działalności terenowych organów dozoru technicznego,
4)
organizowanie i prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie fachowych kwalifikacji pracowników dozoru technicznego w zakresie szczegółowych zadań i metod badawczych,
5)
inicjowanie badań naukowo-technicznych w zakresie dozoru technicznego,
6)
inicjowanie, organizowanie i nadzorowanie działalności w dziedzinie pomiarów technicznych i ekspertyz w zakresie niezbędnym dla prawidłowej eksploatacji urządzeń technicznych,
7)
współdziałanie z właściwymi organami administracji państwowej, placówkami naukowo-badawczymi, stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, związkami zawodowymi i innymi organizacjami zawodowymi w zakresie wykonywania dozoru technicznego.
2.
Do zakresu działania Urzędu należy ponadto rozpatrywanie odwołań od decyzji wydawanych przez okręgowe dozory techniczne.
§  6.
1.
Na czele Urzędu stoi dyrektor.
2. 2
Dyrektora Urzędu oraz jego zastępców mianuje i zwalnia Minister Energetyki i Energii Atomowej.
§  7.
Przy Urzędzie działa jako organ doradczy Rada Dozoru Technicznego.
§  8.
Terenowymi organami dozoru technicznego są okręgowe dozory techniczne podlegające bezpośrednio Urzędowi oraz podporządkowane im rejonowe dozory techniczne.
§  9. 3
Okręgowe dozory techniczne i rejonowe dozory techniczne tworzy i znosi Minister Energetyki i Energii Atomowej określając ich terytorialny zakres działania oraz siedzibę.
§  10.
1.
Do zakresu działania okręgowych dozorów technicznych należy:
1)
nadzór i kontrola działalności rejonowych dozorów technicznych,
2)
prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie kwalifikacji fachowych pracowników własnych i podległych rejonowych dozorów technicznych w zakresie szczególnych zadań i metod badawczych,
3)
wydawanie wytwórcom urządzeń technicznych zezwoleń na spawanie urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu oraz wykonywanie u tych wytwórców inspekcji przestrzegania warunków zezwolenia,
4)
uznawanie i dopuszczanie do ruchu niektórych urządzeń technicznych jako typowych,
5)
dopuszczanie konstrukcji wytwornic acetylenowych do produkcji,
6)
nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących urządzeń technicznych przez użytkowników tych urządzeń,
7)
załatwianie innych spraw zleconych przez dyrektora Urzędu.
2.
Do zakresu działania okręgowych dozorów technicznych należy ponadto rozpatrywanie odwołań od decyzji wydawanych przez rejonowe dozory techniczne.
§  11.
Na czele okręgowego dozoru technicznego stoi dyrektor, którego powołuje i odwołuje dyrektor Urzędu.
§  12.
Na czele rejonowego dozoru technicznego stoi kierownik, którego powołuje i odwołuje dyrektor Urzędu.
§  13.
Do zakresu działania rejonowego dozoru technicznego należy:
1)
prowadzenie rejestracji i wykonywanie odbioru technicznego urządzeń technicznych przed ich dopuszczeniem do ruchu,
2)
wykonywanie okresowych i nadzwyczajnych badań urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu,
3)
dopuszczanie do ruchu oraz wstrzymywanie ruchu urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu,
4)
sprawdzanie kwalifikacji osób zajmujących się spawaniem urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu i nadawanie tym osobom uprawnień do wykonywania tych prac,
5)
sprawdzanie kwalifikacji osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne w przypadkach przewidzianych przepisami,
6)
kontrola przestrzegania przepisów o dozorze technicznym przez użytkowników.
§  14.
1. 4
Organizację wewnętrzną Urzędu, zasady organizacji wewnętrznej podlegających Urzędowi organów terenowych, szczegółowy zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu, jak również zakres oraz zasady działania i skład Rady Dozoru Technicznego oraz sposób powoływania jej członków określa statut Urzędu, nadany przez Ministra Energetyki i Energii Atomowej.
2.
Szczegółową organizację wewnętrzną okręgowych dozorów technicznych ustala dyrektor Urzędu na wniosek dyrektora każdego okręgowego dozoru technicznego, a poszczególnych rejonowych dozorów technicznych - dyrektor okręgowego dozoru technicznego na wniosek kierownika danego rejonowego dozoru technicznego.

Specjalistyczne organy dozoru technicznego.

§  15.
1.
Specjalistycznymi organami dozoru technicznego są:
1) 5
organy dozoru technicznego żeglugi morskiej,
2)
organy kolejowego dozoru technicznego.
2. 6
Organami dozoru technicznego żeglugi morskiej są:
1)
główny inspektorat dozoru technicznego w resorcie handlu zagranicznego i gospodarki morskiej,
2)
urzędy morskie.
3.
Organami kolejowego dozoru technicznego są:
1)
główny inspektor kolejowego dozoru technicznego (w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe") i podległe mu
2)
inspektoraty kolejowego dozoru technicznego.
§  16.
Kierowników specjalistycznych organów dozoru technicznego powołują i odwołują ministrowie, którym te organy podlegają.
§  17.
Specjalistyczne organy dozoru technicznego wymienione:
1) 7
w § 15 ust. 1 pkt 1 podlegają Ministrowi Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej,
2)
w § 15 ust. 1 pkt 2 podlegają Ministrowi Komunikacji.
§  18.
Szczegółową organizację wewnętrzną specjalistycznych organów dozoru technicznego określają właściwi ministrowie.
§  19.
1.
Do zakresu działania specjalistycznych organów dozoru technicznego wymienionych w § 15 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 należy:
1)
wykonywanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem w działalności podległych specjalistycznych organów dozoru technicznego przepisów w zakresie tego dozoru,
2)
prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie kwalifikacji i wiadomości pracowników technicznych specjalistycznych organów dozoru technicznego,
3)
uznawanie i dopuszczanie niektórych urządzeń technicznych podlegających ich specjalistycznemu dozorowi technicznemu jako typowych,
4)
rozstrzyganie odwołań od decyzji wydanych przez podległe specjalistyczne organy dozoru technicznego,
5)
wydawanie zakładom pracy zezwoleń na spawanie urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu tych specjalistycznych organów dozoru technicznego i dokonywanie inspekcji tych zakładów pracy,
6)
współpraca z innymi organami i instytucjami w zakresie dozoru technicznego.
2.
Do zakresu działania specjalistycznych organów dozoru technicznego wymienionych w ust. 1 należą również sprawy projektów przepisów o dozorze technicznym, o których mowa w art. 13 ust. 2 i ust. 3 ustawy. Te same organy załatwiają też sprawy udzielania zezwoleń na odstępstwa od wymagań technicznych przewidzianych w przepisach wydanych przez właściwych ministrów, którym te organy podlegają.
§  20.
1.
Do zakresu działania urzędów morskich należy wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi na morskich jednostkach pływających oraz nad dźwignicami służącymi do przeładunku towarów w portach morskich.
2. 8
(skreślony).
§  21.
Do zakresu działania inspektoratów kolejowego dozoru technicznego należy wykonywanie dozoru technicznego:
1)
nad urządzeniami technicznymi zainstalowanymi na taborze kolejowym kolei użytku niepublicznego z wyjątkiem urządzeń technicznych zainstalowanych na taborze kolei górniczych i piaskowych,
2)
nad urządzeniami technicznymi, eksploatowanymi przez przedsiębiorstwo "Polskie Koleje Państwowe" oraz przez podległe Ministrowi Komunikacji przedsiębiorstwa stanowiące zaplecze kolei i przedsiębiorstwa robót kolejowych z wyjątkiem dźwigów eksploatowanych poza obszarem kolejowym,
3) 9
nad urządzeniami technicznymi stosowanymi przy uprawianiu żeglugi śródlądowej - z wyjątkiem kotłów parowych i wodnych na statkach - oraz nad dźwignicami służącymi do przeładunku towarów w portach żeglugi śródlądowej.

Przepisy końcowe.

§  22.
Organy dozoru technicznego przy wydawaniu decyzji w sprawach dozoru technicznego są niezależne i kierują się obowiązującymi przepisami w zakresie dozoru technicznego.
§  23.
Dyrektor Urzędu kontroluje działalność specjalistycznych organów dozoru technicznego pod względem jej zgodności z przepisami o dozorze technicznym.
§  24.
Zasady finansowania kosztów utrzymania organów dozoru technicznego określonych w rozdziale 1 ustalają odrębne przepisy.
§  25.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 4 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia Śląskiego Biura Dozoru Technicznego (Monitor Polski z 1952 r. Nr A-16, poz. 194, z 1954 r. Nr A-79, poz. 930 i z 1955 r. Nr 87, poz. 1065),
2)
zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 4 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia Warszawskiego Biura Dozoru Technicznego (Monitor Polski z 1952 r. Nr A-16, poz. 195 i z 1954 r. Nr A-79, poz. 931),
3)
zarządzenie Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 4 grudnia 1951 r. w sprawie utworzenia Poznańskiego Biura Dozoru Technicznego (Monitor Polski z 1952 r. Nr A-16, poz. 196 i z 1955 r. Nr 87, poz. 1066).
§  26. 10
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Energetyki i Energii Atomowej oraz zainteresowanym ministrom.
§  27.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1976 r. (Dz.U.77.1.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 1977 r.
2 § 6 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1976 r. (Dz.U.77.1.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 1977 r.
3 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1976 r. (Dz.U.77.1.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 1977 r.
4 § 14 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1976 r. (Dz.U.77.1.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 1977 r.
5 § 15 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1976 r. (Dz.U.77.1.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 1977 r.
6 § 15 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1976 r. (Dz.U.77.1.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 1977 r.
7 § 17 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1976 r. (Dz.U.77.1.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 1977 r.
8 § 20 skreślony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1976 r. (Dz.U.77.1.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 1977 r.
9 § 21 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1976 r. (Dz.U.77.1.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 1977 r.
10 § 26 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1976 r. (Dz.U.77.1.7) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 stycznia 1977 r.