Art. 1. - Organy administracji zaopatrzenia inwalidzkiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.21.83

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1947 r.
Art.  1.
1.
Tworzy się Główny Urząd Inwalidzki przy Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej oraz podległe mu urzędy inwalidzkie pierwszej i drugiej instancji jako organa administracji zaopatrzenia inwalidzkiego.
2.
Główny Urząd Inwalidzki załatwia w ostatniej instancji całokształt spraw, dotyczących zaopatrzenia inwalidzkiego, sprawuje nadzór nad działalnością podległych mu organów administracji zaopatrzenia inwalidzkiego i wykonuje opiekę nad uprawnionymi do tego zaopatrzenia.
3.
Główny Urząd Inwalidzki jest organem Ministra Pracy i Opieki Społecznej w sprawach zaopatrzenia inwalidzkiego zastrzeżonych ustawowo temu Ministrowi.
4.
Na czele Głównego Urzędu Inwalidzkiego stoi Prezes, mianowany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Ministra Pracy i Opieki Społecznej.
5.
Minister Pracy i Opieki Społecznej sprawuje nadzór nad działalnością Głównego Urzędu Inwalidzkiego, wykonywaną w trybie ust. 2 niniejszego artykułu; w stosunku do organizacji lecznictwa osób uprawnionych do zaopatrzenia inwalidzkiego z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej współdziała Minister Zdrowia, któremu przysługuje prawo lustracji i żądania sprawozdań.
6.
Regulaminy Głównego Urzędu Inwalidzkiego i podległych mu organów wydaje Minister Pracy i Opieki Społecznej w trybie zarządzenia.
7.
Urzędy inwalidzkie pierwszej i drugiej instancji są urzędami niezespolonymi z władzami administracji ogólnej.
8.
Minister Pracy i Opieki Społecznej ustali drogą rozporządzenia organizację i zakres działania urzędów inwalidzkich pierwszej i drugiej instancji.