Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1669 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2020 r.
Art.  8.  [Przepisy ustawy a odrębne regulacje w zakresie nakładania na przedsiębiorców zadań na rzecz obronności państwa]

Ustawa nie narusza określonych w odrębnych przepisach zasad i trybu oraz kompetencji organów administracji rządowej i samorządowej w zakresie nakładania na przedsiębiorców zadań na rzecz obronności państwa, ich finansowania oraz sprawowania nadzoru nad ich wykonywaniem.