Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1669 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2020 r.
Art.  6.  [Delegacja ustawowa - wykaz przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym]

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, o których mowa w art. 3. W rozporządzeniu należy określić organy organizujące i nadzorujące wykonywanie zadań wyszczególnionych w art. 2 przez poszczególnych przedsiębiorców.