Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1669 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2020 r.
Art.  5.  [Organy właściwe do organizowania oraz sprawowania nadzoru nad realizacją przez przedsiębiorców zadań na rzecz obronności państwa]

Organem administracji rządowej właściwym do organizowania oraz sprawowania nadzoru nad realizacją zadań na rzecz obronności państwa, wykonywanych przez przedsiębiorcę, jest:

1) wobec spółek handlowych, w których Skarb Państwa posiada co najmniej 50% akcji lub udziałów - minister wykonujący prawa z tytułu posiadania akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa, w uzgodnieniu z ministrem właściwym ze względu na przedmiot działania spółki,
2) wobec pozostałych spółek - właściwy terytorialnie wojewoda, z zastrzeżeniem pkt 3,
3) wobec przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym - organy wskazane w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 6.