Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1669 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2020 r.
Art.  3.  [Przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym]

W rozumieniu ustawy przedsiębiorcą o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym jest przedsiębiorca realizujący zadania, o których mowa w art. 2, którego terenem działania jest obszar większy niż jedno województwo lub którego przedmiotem wykonywanej działalności gospodarczej jest:

1) eksploatacja lotnisk i portów morskich,
2) kolportaż,
3) nadawanie programów radiowych i telewizyjnych,
4) produkcja, transport i magazynowanie produktów naftowych,
5) produkcja, remont lub modernizacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego,
6) realizacja obrotu specjalnego,
7) transport,
8) usługi pocztowe,
9) usługi telekomunikacyjne,
10) wytwarzanie, dystrybucja i przesyłanie gazu ziemnego, paliw płynnych oraz energii elektrycznej,
11) wytwarzanie i dystrybucja produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, środków ochronnych i wyrobów medycznych oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych.