Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1669 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2020 r.
Art.  10. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.