Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1669 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 września 2020 r.
Art.  1.  [Przedmiot regulacji]

Ustawa określa:

1) zasady organizowania zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przez przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym,
2) organy administracji rządowej właściwe w zakresie organizowania oraz sprawowania nadzoru nad realizacją zadań, o których mowa w pkt 1,
3) zasady finansowania zadań, o których mowa w pkt 1.