§ 8. - [Modyfikacja programu wychowawczo-profilaktycznego] - Organizowanie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1903

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 września 2022 r.
§  8.  [Modyfikacja programu wychowawczo-profilaktycznego]
W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w związku z zawieszeniem zajęć z powodu wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 125a ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy, dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, a w przypadku:
1)
szkół i placówek, w których nie tworzy się rad rodziców - radą pedagogiczną,
2)
szkół i placówek, o których mowa w art. 84 ust. 5 ustawy - innym organem, o którym mowa w art. 84 ust. 5 ustawy

- ustala potrzebę modyfikacji w trakcie roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego i modyfikuje ten program.