§ 7. - [Modyfikacja zakresu treści nauczania i rozkładu zajęć] - Organizowanie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1903

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 września 2022 r.
§  7.  [Modyfikacja zakresu treści nauczania i rozkładu zajęć]
1. 
W uzasadnionych przypadkach, w okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może czasowo zmodyfikować odpowiednio:
1)
zakres treści nauczania wynikający z realizowanych programów nauczania oraz ramowych planów nauczania dla poszczególnych typów szkół do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów);
2)
tygodniowy zakres treści nauczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych;
3)
tygodniowy lub semestralny rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w szkole zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2. 
Dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny o modyfikacji, o której mowa w ust. 1.