§ 6. - [Konsultacje z nauczycielem] - Organizowanie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1903

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 września 2022 r.
§  6.  [Konsultacje z nauczycielem]
1. 
W ramach organizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przez okres powyżej 30 dni dyrektor szkoły zapewnia uczniom i rodzicom, w miarę ich potrzeb i możliwości organizacyjnych szkoły, możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne.
2. 
Konsultacje, o których mowa w ust. 1, mogą odbywać się w formie indywidualnej albo formie grupowej, z tym że konsultacje odbywają się, w miarę możliwości, w bezpośrednim kontakcie ucznia z nauczycielem.
3. 
Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne przekazuje uczniom i rodzicom informację o ustalonych przez dyrektora szkoły formach i terminach konsultacji, o których mowa w ust. 1.