§ 3. - [Wytyczne w zakresie organizowania nauczania zdalnego] - Organizowanie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1903

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 września 2022 r.
§  3.  [Wytyczne w zakresie organizowania nauczania zdalnego]
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane z uwzględnieniem:
1)
równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;
2)
zróżnicowania zajęć w każdym dniu;
3)
możliwości psychofizycznych uczniów w podejmowaniu intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia;
4)
łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia;
5)
ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć;
6)
konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć.