§ 2. - [Dyrektor w rozumieniu przepisów rozporządzenia] - Organizowanie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1903

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 września 2022 r.
§  2.  [Dyrektor w rozumieniu przepisów rozporządzenia]
Ilekroć w przepisach rozporządzenia jest mowa o dyrektorze, należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki, a w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną - osobę kierującą inną formą wychowania przedszkolnego.