§ 15. - [Wejście w życie] - Organizowanie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1903

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 września 2022 r.
§  15.  [Wejście w życie]
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.