§ 12. - [Organizowanie krajoznawstwa i turystyki w okresie nauczania zdalnego] - Organizowanie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1903

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 września 2022 r.
§  12.  [Organizowanie krajoznawstwa i turystyki w okresie nauczania zdalnego]
W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być organizowane dla uczniów krajoznawstwo i turystyka, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 8 ustawy, jeżeli nie jest zagrożone bezpieczeństwo lub zdrowie uczniów.