[Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"] - Art. 7. - Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej. - Dz.U.2020.194 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - [Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"] - Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.194 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  7.  [Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis"]
1. 
Osobom wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego nadaje Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", zwany dalej "Medalem".
2. 
Medal posiada trzy stopnie:
1)
I stopień - Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis";
2)
II stopień - Srebrny Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis";
3)
III stopień - Brązowy Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".
3. 
Medal nadaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1)
ministrów lub kierowników urzędów centralnych;
2)
rektorów szkół wyższych;
3)
marszałków województw;
4)
wojewodów;
5)
władz statutowych ogólnopolskich organizacji społecznych lub stowarzyszeń prowadzących statutową działalność kulturalną;
6)
kierowników placówek dyplomatycznych lub konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej.
4. 
Medal stopnia wyższego można otrzymać po upływie 5 lat od nadania Medalu stopnia bezpośrednio niższego. W przypadkach uzasadnionych wybitnymi osiągnięciami kandydata można odstąpić od powyższego wymogu.
4a. 
Okres przechowywania danych osób, o których mowa w ust. 1, wynosi 80 lat.
5. 
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wzór odznaki Medalu oraz miniatury Medalu,
2)
wzór wniosku o nadanie Medalu oraz wzór legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu,
3)
tryb wydawania legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu i warunki wydawania jej duplikatu,
4)
sposób noszenia odznaki Medalu oraz miniatury Medalu

- z uwzględnieniem stopni Medalu oraz warunków, jakie powinny spełniać wnioski o nadanie Medalu.