[Odznaka honorowa "Zasłużony dla kultury polskiej"] - Art. 6a. - Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej. - Dz.U.2020.194 t.j. - OpenLEX

Art. 6a. - [Odznaka honorowa "Zasłużony dla kultury polskiej"] - Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.194 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  6a.  [Odznaka honorowa "Zasłużony dla kultury polskiej"]
1. 
Osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury nadaje się odznakę honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej".
2. 
Odznakę honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" nadaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2a. 
Okres przechowywania danych osób, o których mowa w ust. 1, wynosi 80 lat.
3. 
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:
1)
tryb nadawania odznaki "Zasłużony dla Kultury Polskiej",
2)
warunki jakie musi spełniać wniosek o nadanie odznaki,
3)
wzór i sposób noszenia odznaki

- biorąc pod uwagę wzornictwo stosowane w polskiej falerystyce.