[Decyzja o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej] - Art. 36. - Organizowanie i prowadzenie działalności... - Dz.U.2020.194 t.j. - OpenLEX

Art. 36. - [Decyzja o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej] - Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.194 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  36.  [Decyzja o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej]
1. 
Decyzja o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej powinna być doręczona podmiotowi, który ją organizuje, w terminie 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia, nie później jednak niż 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.
2. 
Odwołanie od decyzji wnosi się w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia.
3. 
Odwołanie od decyzji podlega rozpoznaniu w terminie 7 dni od dnia wniesienia odwołania. Niewydanie decyzji w tym terminie oznacza zgodę na odbycie imprezy.
4. 
Decyzję wydaną w wyniku wniesienia odwołania doręcza się w terminie 3 dni.