[Delegacja ustawowa - stanowiska pracy, wynagrodzenia] - Art. 31d. - Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej. - Dz.U.2020.194 t.j. - OpenLEX

Art. 31d. - [Delegacja ustawowa - stanowiska pracy, wynagrodzenia] - Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.194 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  31d.  [Delegacja ustawowa - stanowiska pracy, wynagrodzenia]
1. 
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, warunki ustalania:
1)
prawa do dodatku za wieloletnią pracę i jego wypłacania,
2)
wysokości dodatku funkcyjnego i jego wypłacania,
3)
wysokości dodatku specjalnego i jego wypłacania,
4)
prawa do ekwiwalentu pieniężnego i jego wysokości,
5)
prawa do nagrody jubileuszowej i jej wypłacania,
6)
prawa do jednorazowej odprawy pieniężnej przysługującej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz jej wypłacania

- mając na uwadze charakter pracy wykonywanej przez pracowników instytucji kultury, warunki w jakich jest ona wykonywana, zakres, złożoność zadań oraz odpowiedzialność tych pracowników, możliwość pozostawania przez pracowników równocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, określenie wysokości dodatku w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia zasadniczego, określenie terminu wypłacania dodatku, nagrody oraz odprawy, koszty ponoszone przez pracownika związane z zakupem lub utrzymaniem w należytym stanie rzeczy, o których mowa w art. 31a ust. 2.

2. 
W przypadku gdy w instytucji kultury nie jest zawarty układ zbiorowy pracy, warunki wynagradzania za pracę oraz stanowiska pracy w tej instytucji określa jej dyrektor w regulaminie wynagradzania.
3. 
Zasady wynagradzania za pracę pracowników zatrudnionych w instytucjach kultury i przyznawania im innych świadczeń związanych z pracą określone w ustawie obowiązują do czasu objęcia ich układem zbiorowym pracy lub regulaminem wynagradzania.