[Fundusz instytucji kultury i fundusz rezerwowy] - Art. 29. - Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej. - Dz.U.2020.194 t.j. - OpenLEX

Art. 29. - [Fundusz instytucji kultury i fundusz rezerwowy] - Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.194 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  29.  [Fundusz instytucji kultury i fundusz rezerwowy]
1. 
Instytucja kultury tworzy:
1)
fundusz instytucji kultury;
2)
fundusz rezerwowy.
2. 
Fundusz instytucji kultury odzwierciedla wartość mienia wydzielonego dla instytucji kultury w momencie jej utworzenia i ulega zwiększeniu o wartość niepodlegających amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie oraz zmniejszeniu o wartość niepokrytej straty netto, o której mowa w ust. 3.
3. 
Fundusz rezerwowy tworzy się z zysku netto za poprzedni rok obrotowy i przeznacza się na pokrycie strat instytucji kultury.
4. 
W przypadku gdy strata netto jest wyższa niż fundusz rezerwowy, pozostałą jej część pokrywa się z funduszu instytucji kultury.
5. 
Roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury zatwierdza organizator. W przypadku samorządowej instytucji kultury roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.