[Zasady pokrywania kosztów działalności instytucji kultury] - Art. 28. - Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej. - Dz.U.2020.194 t.j. - OpenLEX

Art. 28. - [Zasady pokrywania kosztów działalności instytucji kultury] - Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.194 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  28.  [Zasady pokrywania kosztów działalności instytucji kultury]
1. 
Instytucja kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
1a. 
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz za jego zgodą państwowe instytucje kultury, których organizatorem jest ten minister, mogą udzielać dofinansowania, w tym wydatków inwestycyjnych i bieżących, podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
1b. 
Państwowe instytucje kultury mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na zadania ważne z punktu widzenia regionalnej polityki rozwoju w zakresie rozwoju kultury, w tym dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.
1c. 
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji, o których mowa w ust. 1b, mając w szczególności na względzie konieczność zapewnienia zgodności udzielanej pomocy z zasadami wydatkowania środków publicznych.
2. 
Przychodami instytucji kultury są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
3. 
Organizator przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji:
1)
podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
2)
celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
3)
celowej na realizację wskazanych zadań i programów.