[Okres rozliczeniowy czasu pracy w instytucji kultury] - Art. 26b. - Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej. - Dz.U.2020.194 t.j. - OpenLEX

Art. 26b. - [Okres rozliczeniowy czasu pracy w instytucji kultury] - Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.194 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  26b.  [Okres rozliczeniowy czasu pracy w instytucji kultury]
1. 
Okres rozliczeniowy czasu pracy w instytucji kultury może, z uzasadnionych przyczyn dotyczących organizacji pracy oraz pod warunkiem przestrzegania ogólnych zasad dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, zostać przedłużony do 12 miesięcy.
2. 
Ustalenie przedłużonego okresu rozliczeniowego w zakresie i w granicach określonych w ust. 1 następuje na podstawie:
1)
układu zbiorowego pracy, jeżeli został zawarty w danej instytucji kultury, albo
2)
porozumienia zawartego pomiędzy pracodawcą i pracownikami, w trybie przyjętym u danego pracodawcy, po uprzednim zawiadomieniu właściwego inspektora pracy.
3. 
Rozkłady czasu pracy pracowników są ustalane na okresy nie krótsze niż 2 tygodnie.