[Podział instytucji kultury] - Art. 20. - Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej. - Dz.U.2020.194 t.j. - OpenLEX

Art. 20. - [Podział instytucji kultury] - Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.194 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  20.  [Podział instytucji kultury]
1. 
Podział instytucji kultury polega na utworzeniu dwóch lub więcej instytucji kultury w oparciu o załogę i mienie należące do instytucji kultury ulegającej podziałowi.
2. 
Podział instytucji kultury może również polegać na wyłączeniu z instytucji kultury wyodrębnionej jednostki lub jednostek organizacyjnych w celu włączenia ich do innej instytucji kultury lub utworzenia nowej instytucji kultury w oparciu o pracowników i mienie tej jednostki lub jednostek. Zasady przekazania składników majątkowych ujętych w bilansie wyłączonych jednostek określa organizator.
3. 
Akt o podziale instytucji kultury zawiera:
1)
nazwę dzielonej instytucji kultury;
2)
nazwę, rodzaj, siedzibę i przedmiot działania instytucji kultury powstałych w wyniku podziału;
3)
określenie jednostek organizacyjnych wyłączonych w celu utworzenia nowej instytucji kultury lub włączenia do instytucji tworzonych w wyniku podziału;
4)
ustalenie zasad przejęcia zobowiązań i wierzytelności przez instytucje powstające w wyniku podziału.
4. 
Przepisy art. 19 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.