[Umowa o zarządzaniu instytucją kultury] - Art. 15a. - Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej. - Dz.U.2020.194 t.j. - OpenLEX

Art. 15a. - [Umowa o zarządzaniu instytucją kultury] - Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.194 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  15a.  [Umowa o zarządzaniu instytucją kultury]
1.  1
 Organizator może powierzyć zarządzanie instytucją kultury osobie fizycznej lub prawnej. Do wyboru zarządcy stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019).
2. 
Powierzenie zarządzania następuje na podstawie umowy o zarządzaniu instytucją kultury zawartej między organizatorem a zarządcą na czas określony, nie krótszy niż trzy lata.
3. 
Umowa o zarządzaniu instytucją kultury określa:
1)
warunki wynagradzania zarządcy, uwzględniające zasadę równowagi świadczeń;
2)
sposób podziału zysku;
3)
kryteria oceny pracy zarządcy;
4)
tryb przeprowadzania kontroli;
5)
kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;
6)
przesłanki i tryb rozwiązywania umowy przed upływem terminu, na który została zawarta.
4. 
W przypadku gdy zarządcą jest osoba prawna, umowa powinna przewidywać, kto w jej imieniu będzie wykonywał czynności zarządu.
1 Art. 15a ust. 1 zmieniony przez art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U.2019.2020) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2021 r.