[Statut i regulamin organizacyjny] - Art. 13. - Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej. - Dz.U.2020.194 t.j. - OpenLEX

Art. 13. - [Statut i regulamin organizacyjny] - Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.194 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.
Art.  13.  [Statut i regulamin organizacyjny]
1. 
Instytucje kultury działają na podstawie aktu o ich utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora.
2. 
Statut zawiera:
1)
nazwę, teren działania i siedzibę instytucji kultury;
2)
zakres działalności;
3)
organy zarządzające i doradcze oraz sposób ich powoływania;
4)
określenie źródeł finansowania;
5)
zasady dokonywania zmian statutowych;
6)
postanowienia dotyczące prowadzenia działalności innej niż kulturalna, jeżeli instytucja zamierza działalność taką prowadzić.
3. 
Organizację wewnętrzną instytucji kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.