Organizacja Zarządu rzek żeglownych. - Dz.U.1920.50.308 - OpenLEX

Organizacja Zarządu rzek żeglownych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.50.308

Akt utracił moc
Wersja od: 14 lipca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROBÓT PUBLICZNYCH
z dnia 8 czerwca 1920 r.
o organizacji Zarządu rzek żeglownych.

Na zasadzie art. 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 1919 r. (Dz. Pr. №39, poz. 283) zarządzam w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej co następuje:

Dla wykonania ustawy z dnia 9 lipca 1919 r. (Dz. Pr. № 59, poz. 356) zostaje utworzona Generalna Dyrekcja regulacji rzek żeglownych, która stanowi oddział Ministerstwa Robót Publicznych i podlega bezpośrednio Ministrowi, względnie podsekretarzowi stanu.

Do zakresu działania Generalnej Dyrekcji regulacji rzek żeglownych należy.

1)
opracowanie generalnych projektów regulacji rzek żeglownych tudzież budowy portów rzecznych handlowych, drzewnych, zimowisk, ładowni i innych urządzeń potrzebnych dla żeglugi,
2)
zatwierdzanie szczegółowych projektów i naczelny nadzór techniczny nad wykonaniem robót regulacyjnych.
3) 1
Zarząd i konserwacja istniejących już obwałowań na rzekach, wymienionych w art. 3 niniejszego rozporządzenia - względnie nadzór, o ile zarząd i konserwacje wykonują istniejące już spółki wodne i związki wałowe; projektowanie i budowa nowych wałów w dolinach tych rzek względnie zatwierdzanie projektów i nadzór, o ile roboty te wykonywać będą. spółki wodne i związki wałowe.

Roboty meijoracyjne w dolinie rzek obwałowanych tudzież konserwacja i zarząd wykonanych już budowli meljoracyjnych pozostaje nadal w zarządzie Okręgowych Dyrekcji Robót Publicznych przy współdziałaniu odnośnych spółek wodnych i związków wałowych

Działalność Generalnej Dyrekcji regulacji rzek żeglownych obejmuje następujące przestrzenie rzek:

a)
Wisłę od zbiegu Małej Wisły i Przemszy w całej długości znajdującej się w administracji Państwa Polskiego;
b)
dopływy Wisły:

1) Przemszę od zbiegu Białej i Czarnej Przemszy pod Niwką do jej ujścia do Wisły;

2) Dunajec od mostu drogowego w Zgłobicach do ujścia do Wisły;

3) Nidę od połączenia z Czarną Nidą do jej ujścia do Wisły;

4) San od ujścia Wiaru do ujścia do Wisły;

5) Wieprz od ujścia Bystrzycy do ujścia do Wisły;

6) Pilicę od połączenia z Wolborką pod Tomaszowem do jej ujścia do Wisły;

7) Bug od ujścia Raty do połączenia z Narwią i Bug-Narew do jego ujścia do Wisły;

8) Narew do ujścia Supraśli do połączenia z Bugiem;

9) Biebrzę od połączenia z kanałem Augustowskim do ujścia do Narwi;

c)
następujące rzeki na obszarze województw nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego:

1) Muchawiec od jego ujścia do Bugu do połączenia z kanałem Królewskim;

2) Pinę od śluzy końcowej na kanale Królewskim w Pińsku aż do ujścia do Jasiołdy;

3) Jasiołdę od jej ujścia do Prypeci aż do połączenia z kanałem Ogińskiego;

4) Prypeć od ujścia rzeki turyi aż do granicy Państwa przy ujściu Słuczy;

5) dolny bieg Stochodu od ujścia rzeki Hrywki do ujścia do Prypeci;

6) dolny bieg Styru od mostu kolei żelaznej z Kowla do Sarn aż do jego ujścia do Prypeci;

7) dolny bieg Horynia od mostu kolei żelaznej pod Rudnią do jego ujścia do Prypeci;

8) Szczarę od połączenia z kanałem Ogińskiego do ujścia do Niemna;

9) Miemen od ujścia Szczary aż do granicy Państwa z Litwą;

d)
kanały żeglowne:

1) Augustowski od śluzy w Dębowem na połączeniu z Biebrzą wraz ze skanalizowaną częścią Czarnej Hańczy i kanałem od tej rzeki do Niemna pod Niemnowem;

2) Królewski między Muchawcem a Piną pod Phiskiem;

3) Ogińskiego między Jasiołdą a Szczarą".

Otrzymanie drogi żeglownej, opracowywanie szczegółowych projektów uregulowania rzek wymienionych w § 3 niniejszego rozporządzenia, tudzież ich ewentualnego systematycznego obwałowania, wykonanie odnośnych robót i konserwacja wykonanych już budowli regulacyjnych i obwałowań, oraz inspekcję żeglugi i spławu na tych rzekach i kanałach żeglownych, wreszcie służbę hydrograficzną i w ogólności całą administrację wodną obejmują cztery dyrekcje okręgowe regulacji rzek żeglownych a mianowicie:

1)
dyrekcja okręgu regulacji rzek żeglownych w Krakowie obejmuje górny odcinek Wisły od ujścia Przemszy do ujścia Kamiennej, następnie Przemszę, Dunajec, San i Nidę na odcinkach podanych w § 3 lit b, poz. 1, 2, 3 i 4 niniejszego, rozporządzenia;
2)
dyrekcja okręgu regulacji rzek żeglownych w Warszawie obejmuje środkowy odcinek Wisły do ujścia Skrwy północnej, tudzież Wieprz i Pilicę w granicach określonych w § 3 lit. b poz. 5 i 6 niniejszego rozporządzenia, wreszcie Bug Narew od połączenia się Bugu z Narwią, aż do ujścia do Wisły;
3)
dyrekcja okręgu regulacji rzek żeglownych w Toruniu obejmuje dolny odcinek Wisły od ujścia Skrwy północnej;
4)
dyrekcja dróg wodnych w Brześciu nad Bugiem obejmuje Bug, Narew, Biebrzę w granicach określonych w § 3 lit. b poz. 7, 8 i 9, dalej rzeki określone w § 3 lit. c poz. 1 do 9, wreszcie kanały żeglowne określone w § 3 lit. d poz. 1 - 3 niniejszego rozporządzenia

Zakres działania Dyrekcji Okręgowych regulacji rzek żeglownych i kierownictw budowy unormują osobne instrukcje.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, dnia 8 czerwca 1920 r.

1 Art. 2 pkt 3 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1921 r. (Dz.U.21.60.381) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1921 r.
2 Art. 3 zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1921 r. (Dz.U.21.60.381) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1921 r.
3 Art. 4 zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1921 r. (Dz.U.21.60.381) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1921 r.