Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.50.308

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 lipca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROBÓT PUBLICZNYCH
z dnia 8 czerwca 1920 r.
o organizacji Zarządu rzek żeglownych.

Na zasadzie art. 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 1919 r. (Dz. Pr. №39, poz. 283) zarządzam w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej co następuje:
Art.  1.

Dla wykonania ustawy z dnia 9 lipca 1919 r. (Dz. Pr. № 59, poz. 356) zostaje utworzona Generalna Dyrekcja regulacji rzek żeglownych, która stanowi oddział Ministerstwa Robót Publicznych i podlega bezpośrednio Ministrowi, względnie podsekretarzowi stanu.

Art.  2.

Do zakresu działania Generalnej Dyrekcji regulacji rzek żeglownych należy.

1) opracowanie generalnych projektów regulacji rzek żeglownych tudzież budowy portów rzecznych handlowych, drzewnych, zimowisk, ładowni i innych urządzeń potrzebnych dla żeglugi,
2) zatwierdzanie szczegółowych projektów i naczelny nadzór techniczny nad wykonaniem robót regulacyjnych.
3) 1 Zarząd i konserwacja istniejących już obwałowań na rzekach, wymienionych w art. 3 niniejszego rozporządzenia - względnie nadzór, o ile zarząd i konserwacje wykonują istniejące już spółki wodne i związki wałowe; projektowanie i budowa nowych wałów w dolinach tych rzek względnie zatwierdzanie projektów i nadzór, o ile roboty te wykonywać będą. spółki wodne i związki wałowe.

Roboty meijoracyjne w dolinie rzek obwałowanych tudzież konserwacja i zarząd wykonanych już budowli meljoracyjnych pozostaje nadal w zarządzie Okręgowych Dyrekcji Robót Publicznych przy współdziałaniu odnośnych spółek wodnych i związków wałowych

Art.  3. 2

Działalność Generalnej Dyrekcji regulacji rzek żeglownych obejmuje następujące przestrzenie rzek:

a) Wisłę od zbiegu Małej Wisły i Przemszy w całej długości znajdującej się w administracji Państwa Polskiego;
b) dopływy Wisły:

1) Przemszę od zbiegu Białej i Czarnej Przemszy pod Niwką do jej ujścia do Wisły;

2) Dunajec od mostu drogowego w Zgłobicach do ujścia do Wisły;

3) Nidę od połączenia z Czarną Nidą do jej ujścia do Wisły;

4) San od ujścia Wiaru do ujścia do Wisły;

5) Wieprz od ujścia Bystrzycy do ujścia do Wisły;

6) Pilicę od połączenia z Wolborką pod Tomaszowem do jej ujścia do Wisły;

7) Bug od ujścia Raty do połączenia z Narwią i Bug-Narew do jego ujścia do Wisły;

8) Narew do ujścia Supraśli do połączenia z Bugiem;

9) Biebrzę od połączenia z kanałem Augustowskim do ujścia do Narwi;

c) następujące rzeki na obszarze województw nowogródzkiego, poleskiego i wołyńskiego oraz powiatów białowieskiego, grodzieńskiego i wołkowyskiego województwa białostockiego:

1) Muchawiec od jego ujścia do Bugu do połączenia z kanałem Królewskim;

2) Pinę od śluzy końcowej na kanale Królewskim w Pińsku aż do ujścia do Jasiołdy;

3) Jasiołdę od jej ujścia do Prypeci aż do połączenia z kanałem Ogińskiego;

4) Prypeć od ujścia rzeki turyi aż do granicy Państwa przy ujściu Słuczy;

5) dolny bieg Stochodu od ujścia rzeki Hrywki do ujścia do Prypeci;

6) dolny bieg Styru od mostu kolei żelaznej z Kowla do Sarn aż do jego ujścia do Prypeci;

7) dolny bieg Horynia od mostu kolei żelaznej pod Rudnią do jego ujścia do Prypeci;

8) Szczarę od połączenia z kanałem Ogińskiego do ujścia do Niemna;

9) Miemen od ujścia Szczary aż do granicy Państwa z Litwą;

d) kanały żeglowne:

1) Augustowski od śluzy w Dębowem na połączeniu z Biebrzą wraz ze skanalizowaną częścią Czarnej Hańczy i kanałem od tej rzeki do Niemna pod Niemnowem;

2) Królewski między Muchawcem a Piną pod Phiskiem;

3) Ogińskiego między Jasiołdą a Szczarą".

Art.  4. 3

Otrzymanie drogi żeglownej, opracowywanie szczegółowych projektów uregulowania rzek wymienionych w § 3 niniejszego rozporządzenia, tudzież ich ewentualnego systematycznego obwałowania, wykonanie odnośnych robót i konserwacja wykonanych już budowli regulacyjnych i obwałowań, oraz inspekcję żeglugi i spławu na tych rzekach i kanałach żeglownych, wreszcie służbę hydrograficzną i w ogólności całą administrację wodną obejmują cztery dyrekcje okręgowe regulacji rzek żeglownych a mianowicie:

1) dyrekcja okręgu regulacji rzek żeglownych w Krakowie obejmuje górny odcinek Wisły od ujścia Przemszy do ujścia Kamiennej, następnie Przemszę, Dunajec, San i Nidę na odcinkach podanych w § 3 lit b, poz. 1, 2, 3 i 4 niniejszego, rozporządzenia;
2) dyrekcja okręgu regulacji rzek żeglownych w Warszawie obejmuje środkowy odcinek Wisły do ujścia Skrwy północnej, tudzież Wieprz i Pilicę w granicach określonych w § 3 lit. b poz. 5 i 6 niniejszego rozporządzenia, wreszcie Bug Narew od połączenia się Bugu z Narwią, aż do ujścia do Wisły;
3) dyrekcja okręgu regulacji rzek żeglownych w Toruniu obejmuje dolny odcinek Wisły od ujścia Skrwy północnej;
4) dyrekcja dróg wodnych w Brześciu nad Bugiem obejmuje Bug, Narew, Biebrzę w granicach określonych w § 3 lit. b poz. 7, 8 i 9, dalej rzeki określone w § 3 lit. c poz. 1 do 9, wreszcie kanały żeglowne określone w § 3 lit. d poz. 1 - 3 niniejszego rozporządzenia
Art.  5.

Zakres działania Dyrekcji Okręgowych regulacji rzek żeglownych i kierownictw budowy unormują osobne instrukcje.

Art.  6.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa, dnia 8 czerwca 1920 r.

1 Art. 2 pkt 3 dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1921 r. (Dz.U.21.60.381) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1921 r.
2 Art. 3 zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1921 r. (Dz.U.21.60.381) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1921 r.
3 Art. 4 zmieniony przez § 2 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1921 r. (Dz.U.21.60.381) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lipca 1921 r.