Organizacja, zakres działania i uprawnienia inspektoratów mleczarskich oraz tryb pobierania opłat od zakładów mleczarskich. - Dz.U.1949.21.145 - OpenLEX

Organizacja, zakres działania i uprawnienia inspektoratów mleczarskich oraz tryb pobierania opłat od zakładów mleczarskich.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.21.145

Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 1949 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 31 marca 1949 r.
w sprawie organizacji, zakresu działania i uprawnień inspektoratów mleczarskich oraz trybu pobierania opłat od zakładów mleczarskich.

Na podstawie art. 3 i 8 dekretu z dnia 28 października 1947 r. o mleczarstwie (Dz. U. R. P. Nr 67, poz. 416) zarządzam, co następuje:
Powołane w niniejszym rozporządzeniu artykuły oznaczają artykuły dekretu z dnia 28 października 1947 r. o mleczarstwie (Dz. U. R. P. Nr 67, poz. 416).
Określone w art. 3 inspektoraty mleczarskie działają przy oddziałach okręgowych Centrali Spółdzielni Mleczarsko-Jajczarskich.

Okręg działania inspektoratu mleczarskiego pokrywa się z okręgiem działania oddziału okręgowego Centrali Spółdzielni Mleczarsko-Jajczarskich.

Inspektoraty Mleczarskie są organami wykonawczymi Ministra Handlu Wewnętrznego w dziedzinie mleczarstwa w następującym zakresie:
1)
nadzór nad zakładami mleczarskimi,
2)
rejestracja zakładów mleczarskich i prowadzenie rejestrów zakładów mleczarskich,
3)
czynności przygotowawcze związane z ustaleniem terenu działalności głównych zakładów mleczarskich,
4)
nadzór nad obrotem mleka i jego przetworami,
5)
współpraca z władzami przemysłowymi z zakresie mleczarstwa,
6)
współpraca z władzami i organami powołanymi do wykonywania nadzoru nad artykułami żywności,
7)
opracowywanie sprawozdań i statystyki w zakresie prac inspektoratów mleczarskich.
Na czele inspektoratu mleczarskiego stoi inspektor okręgowy.

Inspektorowi okręgowemu podlegają inspektorzy w liczbie ustalonej przez Ministra Handlu Wewnętrznego na wniosek Centrali Spółdzielni Mleczarsko-Jajczarskich.

Inspektora okręgowego i inspektorów mianuje i zwalnia po zasięgnięciu opinii Centrali Spółdzielni Mleczarsko-Jajczarskich Minister Handlu Wewnętrznego.

Na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem inspektoratów mleczarskich inspektoraty te pobierają od zakładów mleczarskich 0,2% od obrotu brutto na dochód budżetu Ministerstwa Handlu Wewnętrznego.
Bezpłatne próbki przewidziane w art. 8 ust. 2 pkt 3 mogą być pobierane w rozmiarze nie przekraczającym dla mleka 350 g, a dla jego przetworów 100 g.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.