Organizacja wyszkolenia Straży Więziennej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.59.384

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 sierpnia 1935 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 lipca 1935 r.
o organizacji wyszkolenia Straży Więziennej.

Na podstawie art. 105 p. c rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o Straży Więziennej (Dz. U. R. P. Nr. 74, poz. 667) zarządzam co następuje:
W celu praktycznego i teoretycznego wyszkolenia funkcjonarjuszów Straży Więziennej tworzy się;
a)
Kursy przygotowawcze przy więzieniach,
b)
Szkołę Straży Więziennej przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

Kursy przygotowawcze.

§  2.
Kursy przygotowawcze mają za zadanie wyszkolić funkcjonarjuszów Straży Więziennej do samodzielnego wykonywania czynności w zakresie utrzymania porządku, dyscypliny i bezpieczeństwa w więzieniach.

Kursy te mają również za zadanie przygotować funkcjonarjuszów do Szkoły Straży Więziennej.

§  3.
Program kursów przygotowawczych dla niższych funkcjonarjuszów Straży Więziennej obejmuje podstawowe wiadomości z następujących przedmiotów:

1. ogólnokształcących:

a)
języka polskiego,
b)
arytmetyki,
c)
historji z nauką o Polsce współczesnej,
d)
geografji,

2. przepisów o Straży Więziennej,

3. regulaminu więziennego,

4. higjeny i ratownictwa,

5. wychowania fizycznego (gimnastyka, musztra i nauka o broni),

6. pożarnictwa,

7. obrony lotniczej i przeciwgazowej.

Funkcjonariusze, posiadający wykształcenie średnie, zwolnieni są od przesłuchania wykładów ogólnokształcących.

Program kursów przygotowawczych dla wyższych funkcjonarjuszów ustala Główny Inspektor Straży Więziennej.

§  4.
Czas nauki na kursach przygotowawczych dla niższych i wyższych funkcjonarjuszów trwa 8 miesięcy.
§  5.
Kierownictwo kursów przygotowawczych sprawują naczelnicy więzień. Wykłady prowadzone są przez funkcjonarjuszów Straży Więziennej, wyznaczonych przez naczelnika więzienia, oraz w wypadkach wyjątkowych, przez personel specjalnie powołany za zezwoleniem Głównego Inspektora Straży Więziennej.
§  6.
Nadzór i kontrolę nad kursami przygotowawczemi sprawują władze prokuratorskie. Przedstawiciele tych władz przewodniczą w komisjach egzaminacyjnych dla niższych funkcjonarjuszów. Funkcjonarjusze wyżsi nie składają egzaminu z kursów przygotowawczych.

Szkoła Straży Więziennej przy Ministerstwie Sprawiedliwości.

§  7.
Wyżsi i niżsi funkcjonarjusze Straży Więziennej otrzymują wyszkolenie teoretyczne i praktyczne w Szkole Straży Więziennej na kursach zorganizowanych według odrębnych programów nauczania, dostosowanych do potrzeb poszczególnych rodzajów służby więziennej, a mianowicie: na kursach służby bezpieczeństwa, wychowawczym-penitencjarnym i wyższym.
§  8.
Kurs służby bezpieczeństwa ma na celu wyszkolenie niższych funkcjonarjuszów Straży Więziennej do czynności, związanych z utrzymaniem bezpieczeństwa, porządku i dyscypliny w więzieniu, oraz pogłębienie wiadomości z przedmiotów ogólnokształcących.

Kurs wychowawczy - penitencjarny ma na celu wyszkolenie niższych funkcjonarjuszów Straży Więziennej do wykonywania pomocniczych czynności wychowawczych i pedagogicznych.

Kurs wyższy ma na celu wyszkolenie wyższych funkcjonarjuszów Straży Więziennej oraz kandydatów na te stanowiska do wykonywania samodzielnych czynności we wszystkich działach służby więziennej.

§  9.
Na kurs służby bezpieczeństwa są powoływani:
a)
niżsi funkcjonarjusze, którzy ukończyli kurs przygotowawczy i posiadają świadectwa z ukończenia szkoły powszechnej,
b)
niżsi funkcjonarjusze, którzy nie posiadają wprawdzie świadectw z ukończenia szkoły powszechnej, lecz ukończyli kurs przygotowawczy z wynikiem bardzo dobrym.
§  10.
Program nauczania na kursie służby bezpieczeństwa obejmuje, w szerszym niż na kursach przygotowawczych zakresie, następujące przedmioty:
1)
ogólnokształcące:
a)
język polski,
b)
arytmetykę,
c)
historję z nauką o Polsce współczesnej,
d)
geografję,

2. regulamin więzienny wraz z podstawowemi wiadomościami z zakresu prawa karnego,

3. gospodarstwo więzienne i organizacja pracy więźniów,

4. przepisy służbowe o Straży Więziennej,

5. higjenę i ratownictwo,

6. wychowanie fizyczne (gimnastyka, musztra i nauka o broni),

7. pożarnictwo,

8. obronę lotniczą i przeciwgazową.

§  11.
Nauka na kursie służby bezpieczeństwa trwa co najmniej 2 miesiące.
§  12.
Na kurs wychowawczy-penitencjarny są powoływani:
a)
niżsi funkcjonarjusze, którzy ukończyli kurs przygotowawczy i posiadają świadectwa z ukończenia szkoły średniej ogólnokształcącej lub zawodowej dawnego typu, lub też równoważnych im szkół typu nowego,
b)
niżsi funkcjonariusze, którzy ukończyli kurs służby bezpieczeństwa szkoły Straży Więziennej z wynikiem dobrym.
§  13.
Program nauczania na kursie wychowawczym - penitencjarnym obejmuje następujące przedmioty:

1. więziennictwo teoretyczne i praktyczne,

2. pedagogikę więzienną,

3. prawo karne materjalne,

4. prawo karne formalne,

5. prawo państwowe z nauką o Polsce współczesnej,

6. prawo administracyjne,

7. przepisy o Straży Więziennej,

8. higjenę i ratownictwo,

9. wychowanie fizyczne (gimnastyka, musztra i nauka o broni),

10. pożarnictwo,

11. obronę lotniczą i przeciwgazową.

§  14.
Nauka na kursie wychowawczym-penitencjarnym trwa co najmniej 3 miesiące.
§  15.
Na kurs wyższy powoływani są funkcjonarjusze wyżsi.

Nadto na kurs wyższy mogą być powoływani niżsi funkcjonarjusze Straży Więziennej, którzy ukończyli kurs wychowawczy-penitencjarny z wynikiem co najmniej dobrym.

§  16.
Program nauczania na kursie wyższym obejmuje następujące przedmioty:

1. więziennictwo teoretyczne i praktyczne,

2. pedagogikę więzienną,

3. politykę kryminalną,

4. antropologię kryminalną,

5. socjologię kryminalną,

6. psychopatologię kryminalną,

7. prawo karne materjalne,

8. prawo karne formalne,

9. prawa państwowe z nauką o Polsce współczesnej,

10. prawo administracyjne,

11. higienę i ratownictwo,

12. przepisy o Straży Więziennej,

13. przepisy budżetowe, gospodarcze, działów pracy, oraz kancelaryjne,

14. pożarnictwo,

15. obronę lotniczą i przeciwgazową.

§  17.
Nauka na kursie wyższym trwa 8 miesięcy.
§  18.
Poza godzinami wykładowemi słuchacze wszystkich kursów odbywają zajęcia praktyczne,

Kursy specjalne.

§  19.
W celu przygotowania wykwalifikowanego personelu kancelaryjnego oraz instruktorskiego mogą być organizowane kursy specjalne: ogrodnicze, rolnicze, rachunkowo-kancelaryjne, sanitarne i inne.

Na kursy specjalne przy Szkole Straży Więziennej powoływani są funkcjonariusze, posiadający odpowiednie przygotowanie zawodowe.

§  20.
Program i czas trwania kursów specjalnych ustala Główny Inspektor Straży Więziennej.

Personel administracyjny i pedagogiczny Szkoły.

§  21.
Naczelne kierownictwo Szkoły oraz nadzór nad nią sprawuje Główny Inspektor Straży Więziennej. Terminy powoływania słuchaczów na poszczególne kursy oraz ilość kursów w ciągu roku określa Główny Inspektor Straży Więziennej.
§  22.
Do składu osobowego administracji Szkoły należą:
a)
Komendant Szkoły mianowany przez Ministra Sprawiedliwości,
b)
zastępca Komendanta i instruktorzy, wyznaczeni przez Głównego Inspektora Straży Więziennej.

Główny Inspektor Straży Więziennej ustala skład i ilość personelu administracyjnego Szkoły.

§  23.
Do obowiązków Komendanta należy: urobienie i wychowanie słuchaczów na gorliwych, sumiennych, uczciwych i ofiarnych obywateli, czuwanie nad rygorem i dyscypliną w Szkole i internacie oraz prowadzenie wszelkich spraw, związanych z nauczaniem, administracją i gospodarką szkolną.
§  24.
Komendant Szkoły jest bezpośrednim przełożonym zastępcy Komendanta, instruktorów oraz słuchaczów.

W stosunku do tych osób przysługują Komendantowi Szkoły uprawnienia przewidziane w art. 39, w art. 44 ustęp 1, w art. 81, w art. 90 ustęp 2, w art. 93 i 94 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 sierpnia 1932 r. o Straży Więziennej (Dz. U. R. P. Nr. 74, poz. 667).

§  25.
Obowiązki zastępcy Komendanta i instruktorów określa regulamin wewnętrzny Szkoły.
§  26.
Wykładowców powołuje Główny Inspektor Straży Więziennej,
§  27.
Organem opinjodawczym Głównego Inspektora Straży Więziennej w zakresie pedagogicznym jest Rada Szkolna.

Rada Szkolna obiaduje pod przewodnictwem Głównego Inspektora Straży Więziennej lub osoby przez niego wyznaczonej.

W skład Rady Szkolnej wchodzą: Komendant Szkoły, jego zastępca oraz wykładowcy.

Do zadań Rady Szkolnej należy:

1. opracowywanie programów wykładów z poszczególnych przedmiotów,

2. wybór podręczników szkolnych,

3. ustalanie ocen i ostatecznego wyniku egzaminu,

4. wyrażanie opinji w sprawach poddanych jej ocenie przez Głównego Inspektora Straży Więziennej.

Egzaminy.

§  28.
Po ukończeniu kursu niższego i średniego Szkoły słuchacze poddawani są egzaminom z poszczególnych przedmiotów.

Słuchacze kursu wyższego składają egzaminy w dwóch terminach semestralnych. Plan i terminy egzaminów ustala Główny Inspektor Straży Więziennej.

§  29.
W razie niedostatecznego wyniku egzaminu semestralnego słuchacz może być odwołany z kursu przez Głównego Inspektora Straży Więziennej".

Główny Inspektor może zezwolić słuchaczowi na powtórne złożenie egzaminu semestralnego w terminie określonym dla składania egzaminu końcowego.

W razie niedostatecznego wyniku egzaminu końcowego Główny Inspektor Straży Więziennej może zezwolić słuchaczowi na powtórzenie egzaminu w terminie 6-cio miesięcznym.

W przypadku ponownego niedostatecznego wyniku egzaminu powtarzać nie wolno.

§  30.
Funkcjonarjusze, którzy ukończyli kursy przygotowawcze i Szkołę Straży Więziennej przy Ministerstwie Sprawiedliwości, otrzymują świadectwa szkolne.

Funkcjonarjusze, którzy ukończyli Szkołę Straży Więziennej, mają prawo noszenia odznaki szkolnej, ustalonej przez Ministra Sprawiedliwości.

Przepisy przejściowe.

§  31.
Funkcjonarjusze, którzy ukończyli Centralną Szkołę i dotychczasową szkołę dla niższych i wyższych funkcjonarjuszów - zwolnieni są od dalszego szkolenia, przyczem niżsi funkcjonarjusze zrównani są pod względem otrzymanego wyszkolenia z funkcjonarjuszami, którzy ukończą kurs wychowawczy-penitencjarny, zaś wyżsi funkcjonarjusze z funkcjonariuszami, którzy ukończą kurs wyższy Szkoły Straży Więziennej, zorganizowanej na podstawie niniejszego rozporządzenia.

Postanowienia ogólne i końcowe.

§  32.
Słuchacze Szkoły Straży Więziennej umieszczani są w internacie szkolnym i otrzymują żywienie na koszt Skarbu Państwa.
§  33.
Komendant Szkoły posiada pieczęć urzędową okrągłą z wyobrażeniem orła państwowego pośrodku i napisem w otoku: "Komendant Szkoły Straży Więziennej przy Ministerstwie Sprawiedliwości".
§  34.
Regulamin wewnętrzny Szkoły Straży Więziennej wyda w ramach niniejszego rozporządzenia Główny Inspektor Straży Więziennej.
§  35.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Równocześnie tracą moc obowiązującą wszystkie dotychczasowe przepisy w sprawach, unormowanych rozporządzeniem niniejszem.