Dziennik Ustaw

Dz. Praw Kr. Pol.1918.15.33

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 listopada 1918 r.

DEKRET
Rady Regencyjnej o organizacji władz na obszarze c. i k. Generalnego Gubernatorstwa Lubelskiego.

W celu przejęcia przez Nas Zarządu Państwowego na obszarze c. i k. Generalnego Gubernatorstwa Lubelskiego, t. j. na obszarze powiatów: Piotrkowskiego, Radomskowskiego, Dąbrowskiego, Olkuskiego, Włoszczowskiego, Jędrzejowskiego, Miechowskiego, Pińczowskiego, Buskiego, Kieleckiego, Opatowskiego, Wierzbnickiego, Koneckiego, Opoczyńskiego, Radomskiego, Kozienickiego, Puławskiego, Sandomierskiego, Lubelskiego, Janowskiego, Lubartowskiego, Biłgorajskiego, Krasnostawskiego, Tomaszowskiego, Chełmskiego, Hrubieszowskiego i Zamojskiego, My, RADA REGENCYJNA KRÓLESTWA POLSKIEGO, postanowiliśmy i stanowimy, co następuje:
Art.  1.

Podział administracyjny obszaru c. i k. Generalnego Gubernatorstwa Lubelskiego oraz obecnie istniejące siedziby politycznych władz administracyjnych pozostają tymczasowo bez zmiany.

Art.  2.

Prawa i obowiązki c. i k. Generalnego Gubernatorstwa Lubelskiego w zakresie administracji cywilnej przechodzą do Naszych Ministrów odpowiednio do ich kompetencji, określonej w Dekrecie o Organizacji Władz Naczelnych. O przekazaniu praw i obowiązków c. i k. Generalnego Gubernatorstwa właściwym Władzom Państwowym Polskim w zakresie administracji wojskowej nastąpi oddzielne rozporządzenie Nasze.

Art.  3.

Minister Spraw Wewnętrznych upoważniony zostaje do zorganizowania Urzędów Powiatowych, które przejmą wszelkie prawa i obowiązki c. i k. Komend Powiatowych. Na czele Urzędów Powiatowych stać będą starostowie.

Art.  4.

Minister Spraw Wewnętrznych upoważniony zostaje do zorganizowania ściślejszego nadzoru nad Urzędami Powiatowemi przez ustanowienie Inspektorów Ministerjalnych z pozostawieniem uznaniu Ministra Spraw Wewnętrznych określenia ich liczby.

Art.  5.

Ustrój wewnętrzny Urzędów Powiatowych, jak również zakres uprawnień Inspektorów Ministerjalnych określą rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych.

Art.  6.

Minister Spraw Wewnętrznych przedstawi Nam do nominacji osoby na stanowiska Inspektorów Ministerjalnych oraz starostów, do mianowania pozostałego personelu Urzędów Powiatowych upoważniamy właściwych Ministrów.

Art.  7.

Rada Ministrów ustali stosunek miejscowych organów poszczególnych Ministerstw do Urzędów Powiatowych.

Art.  8.

Minister Spraw Wewnętrznych przedsięweźmie wszelkie kroki, mające na celu zapewnienie na obszarze c. i k. Generalnego Gubernatorstwa Lubelskiego bezpieczeństwa życia i mienia, ludności, w szczególności zaś przystąpi niezwłocznie do zorganizowania policji państwowej.

Art.  9.

Wykonanie niniejszego Dekretu polecamy właściwym Ministrom.

Art.  10.

Postanowienia Dekretu niniejszego wchodzą w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Praw.

Dan w Warszawie, dnia 30 października 1918 roku.