Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.85.565

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 września 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 17 czerwca 1920 r.
o organizacji Urzędu nadzoru nad zakładami ubezpieczeń.

Art.  1.

Ma podstawie art. 25 dekretu z dnia 3 stycznia 1918 r. (Dziennik Praw № 1 poz. 1) i w rozwinięciu uchwały Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1919 roku, zostaje utworzony przy Ministerstwie Skarbu Urząd nadzoru nad zakładami ubezpieczeń.

Art.  2.

Do zadań Urzędu nadzoru nad zakładami ubezpieczeń należy w szczególności:

a) czuwanie nad ścisłem wykonaniem przez prywatne zakłady ubezpieczeń przepisów ustawowych i statutowych,
b) przygotowywanie projektów jednolitego dla wszystkich ziem Rzeczypospolitej ustawodawstwa w zakresie ubezpieczeń prywatnych,
c) wydawanie w rozwinięciu obowiązujących ustaw, rozporządzeń, przepisów normujących powstawanie i działanie wszelkich krajowych i zagranicznych prywatnych zakładów ubezpieczeń, tudzież kontrola ich czynności, w granicach, określonych specjalnem rozporządzeniem Ministra Skarbu,
d) udzielanie pozwoleń na rozpoczynanie lub rozszerzanie działalności prywatnych zakładów ubezpieczeniowych, zatwierdzanie planu ich działań i warunków polisowych oraz przedstawianie Ministrowi Skarbu wniosków o przymusową likwidację zakładów już istniejących.
Art.  3.

Urząd nadzoru nad zakładami ubezpieczeń podlega bezpośrednio Ministrowi Skarbu.

Art.  4.

Na czele Urzędu nadzoru nad zakładami ubezpieczeń stoi dyrektor, z płacą według IV stopnia służbowego bezpośrednio podległy Ministrowi Skarbu i wice-dyrektor z płacą według V stopnia służbowego.

Art.  5.

Dyrektor Urzędu nadzoru nad zakładami ubezpieczeń jest zwierzchnikiem personelu Urzędu nadzoru.

Dyrektor mianuje, przenosi i zwalnia urzędników etatowych do IX stopnia służbowego urzędników państwowych. Urzędników etatowych powyżej IX stopnia służbowego lub kontraktowych z uposażeniem przewyższającem uposażenie IX stopnia służbowego mianuje i zwalnia Minister Skarbu.

Art.  6.

Urząd nadzoru dzieli się na wydziały, których zakres i kompetencje określi Minister Skarbu.

Art.  7.

Jako organ doradczy dla spraw wyszczególnionych w art. 2 niniejszego rozporządzenia tworzy się, przy Urzędzie nadzoru Państwowa Rada Ubezpieczeń, której skład i zakres działania określi Minister Skarbu w osobnem rozporządzenia.

Art.  8.

Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przestaje obowiązywać rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 14 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski z dnia 28 kwietnia 1919 r. № 95) w sprawie utworzenia Rady do spraw ubezpieczeń prywatnych przy Urzędzie nadzoru nad prywatnemi towarzystwami ubezpieczeń.