Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.7.54

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 4 stycznia 1922 r.
o organizacji urzędów śledczych.

Na podstawie art. 5, 7 i 9 ustawy z dnia 24 lipca 1919 r. o policji państwowej (Dz. P. P. P. № 61, poz. 363) zarządza się co następuje:
§  1. Przy każdej komendzie okręgowej policji państwowej zostaje zorganizowany urząd śledczy. W miastach stanowiących samodzielną jednostkę administracyjną, oraz w miastach, w których mają swoją siedzibę sądy okręgowe, wreszcie w miarę potrzeby i w innych miastach będą zorganizowane ekspozytury okręgowych urzędów śledczych, wchodzące w skład policji odnośnego miasta i podporządkowane pod względem służbowym lokalnym komendom policji.
§  2. Zadania urzędów śledczych oraz ich ekspozytur polegają na zapobieganiu przestępstwom i ich ujawnianiu. Funkcjonarjusze policji śledczej, jako część policji państwowej, podlegają wszystkim postanowieniom, zawartym w ustawie o policji państwowej.
§  3. Zakres działania urzędów śledczych oraz ich ekspozytur w siedzibach sądów okręgowych rozciąga się w miarę możności na całe terytorjum odnośnego sądu okręgowego.
§  4. W czynnościach dochodzenia przestępstw urzędy śledcze oraz ekspozytury policji śledczej są w bezpośredniej zależności od urzędów wymiaru sprawiedliwości.
§  5. Rozporządzenie niniejsze nabiera mocy obowiązującej z dniem ogłoszenia. Jednocześnie tracą moc obowiązującą przepisy o organizacji urzędów policyjno-śledczych, ogłoszone w Monitorze Polskim № 235 z dn. 29 października 1919 r.