Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.50.310

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 czerwca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 11 czerwca 1920 r.
w przedmiocie organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych na obszarze m. Łodzi i powiatu łódzkiego.

Na zasadzie art. 4, 13 i 15 ustawy z dn. 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. Pr. P. P. № 65 poz. 391) i stosownie do § 62 rozporządzenia wykonawczego z dn. 30 stycznia 1920 r. (Dz. Ustaw Rz. P. №r 15 poz. 81) zarządza się, co następuje:
Art.  1.

Zamiast "Urzędu skarbowego podatków i opłat skarbowych na okrąg m. Łodzi", tworzy się z dniem 1 lipca 1920 r.:

a) na obszarze m. Łodzi 3 urzędy skarbowe podatków i opłat skarbowych, według następującego podziału terytorjalnego:
1) urząd I-szy dla dzielnicy miasta "północnej", położonej na północ od ulic Konstantynowskiej i Średniej;
2) urząd ligi dla dzielnicy miasta "śródmiejskiej", położonej między ulicami Konstantynowską, Średnią, Milsza, Rozwadowską i Nawrót;
3) urząd III-ci dla dzielnicy miasta "południowej", położonej na południe od ulic Milsza, Rozwadowskiej i Nawrót,
b) na obszarze powiatu łódzkiego "Urząd skarbowy podatków i opłat skarbowych dla powiatu łódzkiego".
Art.  2.

Zakres działania i skład urzędu skarbowego podatków i opłat skarbowych dla powiatu łódzkiego (art. 1 lit. b) niniejszego rozporządzenia) określają przepisy §§ 53 do 61 włącznie rozporządzenia wykonawczego z dnia 30 stycznia 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. № 15 poz. 81), zaś skład i zakres działania urzędów na obszarze m. Łodzi przepisy §§ 3 do 9 włącznie niniejszego rozporządzenia.

Art.  3.

W skład każdego z oznaczonych w art. 1 lit. a niniejszego rozporządzenia urzędów skarbowych wchodzi prócz naczelnika urzędu odpowiednia określona etatem, ilość pomocników naczelnika, referentów, sekwestratorów i urzędników pomocniczych.

Art.  4.

Prawa i obowiązki naczelnika urzędu określają przepisy §§ 57 i 58 rozporządzenia wykonawczego z dnia 30 stycznia 1920 r. (Dz. Ustaw Rz. P. № 15 poz. 81).

Art.  5.

W wypadkach nieobecności naczelnika urzędu, zastępuje go jeden z pomocników, wyznaczony przez dyrektora izby.

Art.  6.

Pomocnicy naczelnika urzędu wykonywują w zastępstwie naczelnika urzędu czynności, wyszczególnione w punktach 12, 15 i 16 § 58 rozporządzenia wykonawczego z dnia 30 stycznia 1920 r. (Dz. Ustaw Rz. P. № 15 poz. 81), a to stosownie do wyznaczonego przez naczelnika urzędu podziału według kategorji podatków, względnie okręgów podatkowych.

Art.  7.

Referenci prowadzą wyznaczone im przez naczelnika urzędu działy podatkowe pod kierunkiem pomocników naczelnika; z upoważnienia naczelnika urzędu, mogą oni przewodniczyć na posiedzeniach komisji podatkowych.

Art.  8.

Sekwestratorzy wykonywują czynności, określone w § 61 rozporządzenia wykonawczego z dnia 30 stycznia 1920 r. (Dz. Ustaw Rz. P. № 15 poz. 81), pod bezpośrednim kierunkiem osobnego referenta i zwierzchnim kierunkiem jednego z pomocników naczelnika urzędu.

Art.  9.

Zakres działania oznaczonych w art. 1 lit. a niniejszego rozporządzenia urzędów skarbowych określają przepisy §§ 53 i 54 rozporządzenia wykonawczego z dnia 30 stycznia 1920 r. (Dz. Ustaw Rz. P. № 15 poz. 81), sprawy jednak dotyczące opłat stemplowych i spadkowych mają być aż do dalszego zarządzenia prowadzone dla całego obszaru m. Łodzi w II-im urzędzie skarbowym, pod zwierzchnim kierunkiem jednego z pomocników naczelnika urzędu.