Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.45.278

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 czerwca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 21 maja 1920 r.
w przedmiocie organizacji urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych na obszarze m. Warszawy.

Na zasadzie art. 4, 13 i 15 ustawy z dn. 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów skarbowych (Dz. Pr. P. P. № 65, poz. 391) i stosownie do § 62 rozporządzenia wykonawczego z dn. 30 stycznia 1920 r. (Dz. U. P. P. № 15, poz. 81) zarządza się, co następuje:
Art.  1.

Na obszarze m. Warszawy tworzy się z dniem 1 czerwca 1920 r. zamiast "Urzędu skarbowego podatków i opłat skarbowych na okrąg m. Warszawy", - pięć urzędów skarbowych podatków i opłat skarbowych według następującego podziału terytorialnego:

1) Urząd I-szy dla dzielnicy miasta "śródmiejskiej", stanowiącej obecnie I, II, X i XII-ty kornisarjat policyjny, względnie 1, 2 i 10-ty okrąg podatkowy;
2) Urząd II-gi dla dzielnicy miasta "północnej", stanowiącej obecnie III, IV, V i XXVI-ty komisarjat policyjny względnie 3, 4 i 5-ty okrąg podatkowy;
3) Urząd III-ci dla dzielnicy miasta "zachodniej", stanowiącej obecnie VI, VII, VIII, XIX, XXII i XXIII-ci komisarjat policyjny, względnie 6, 7, 8 i 16-ty okrąg podatkowy;
4) Urząd IV-ty dla dzielnicy miasta "południowej", stanowiącej obecnie IX, XI, XIII, XVI, XX i XXI-szy komisarjat policyjny, względnie 9, 11 i 13-ty okrąg podatkowy;
5) Urząd V-ty dla dzielnicy miasta "wschodniej" (Praga), stanowiącej obecnie XIV, XV, XVII, XVIII, XXIV i XXV-ty komisarjat policyjny, względnie 12, 14 i 15 okrąg podatkowy.
Art.  2.

W skład każdego z oznaczonych w art. 1 niniejszego rozporządzenia Urzędów skarbowych wchodzi, prócz naczelnika Urzędu, odpowiednia, określona etatem, ilość pomocników naczelnika, referentów, sekwestratorów i urzędników pomocniczych.

Art.  3.

Prawa i obowiązki naczelnika Urzędu określają przepisy §§ 57 i 58 rozporządzenia wykonawczego z dnia 30 stycznia 1920 r. (Dz. U. P. P. № 15, poz. 81).

Art.  4.

W wypadkach nieobecności naczelnika Urzędu, zastępuje go jeden z pomocników, wyznaczony przez dyrektora Izby.

Art.  5.

Pomocnicy naczelnika Urzędu wykonują w zastępstwie naczelnika Urzędu czynności, wyszczególnione w punktach 12, 15 i 16 § 58 rozporządzenia wykonawczego z dnia 30 stycznia 1920 r. (Dzien. U. P. P. № 15, poz. 81), a to stosownie do wyznaczonego przez naczelnika Urzędu podziału według kategorji podatków, względnie okręgów podatkowych.

Art.  6.

Referenci prowadzą wyznaczone im przez naczelnika Urzędu działy podatkowe pod kierunkiem pomocników naczelnika: z upoważnienia naczelnika Urzędu, mogą oni przewodniczyć na posiedzeniach komisji podatkowych.

Art.  7.

Sekwestratorzy wykonywują czynności, określone w § 61 rozporządzenia wykonawczego z dnia 30 stycznia 1920 r. (Dz. U. P. P. № 15, poz. 81), pod bezpośrednim kierunkiem osobnego referenta i zwierzchnim kierunkiem jednego z pomocników naczelnika Urzędu.

Art.  8.

Zakres działania oznaczonych w art. 1 niniejszego rozporządzenia Urzędów skarbowych określają przepisy §§ 53 i 54 rozporządzenia wykonawczego z dnia 30 stycznia 1920 r. (Dzien. U. P. P. № 15, poz. 81), sprawy jednak, dotyczące opłat stemplowych i spadkowych, mają być, aż do dalszego zarządzenia, prowadzone dla całego obszaru m. Warszawy w I-ym Urzędzie skarbowym pod zwierzchnim kierunkiem jednego z pomocników naczelnika Urzędu.