Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.238 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 lutego 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 15 kwietnia 1996 r.
w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia

Na podstawie art. 1 ust. 7 ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Wydawanie Monitora Sądowego i Gospodarczego, zwanego dalej "Monitorem", organizuje Ministerstwo Sprawiedliwości.
2. Redagowanie, przygotowanie do publikacji i sporządzanie formy elektronicznej oraz rozpowszechnianie Monitora Ministerstwo Sprawiedliwości wykonuje bezpośrednio lub zleca wyspecjalizowanym jednostkom gospodarczym.
§  2.
1. Centralna Informacja Krajowego Rejestru Sądowego, bezpośrednio po dokonaniu wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego, podlegających obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze, podejmuje działania w celu ich ogłoszenia. Opłaty za ogłoszenie wpisu uiszcza się z góry na rachunek bieżący dochodów sądu rejonowego przyjmującego wniosek.
2. Pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia przeznaczone do zamieszczenia w Monitorze są przyjmowane oraz przekazywane do Ministerstwa Sprawiedliwości za pośrednictwem sekretariatów sądów rejonowych, których wykaz określa załącznik do rozporządzenia, lub sekretariatów sądów prowadzących postępowanie w sprawie, jeżeli sąd postanowił o opublikowaniu ogłoszenia, lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego przez osobę, której został przydzielony unikalny adres internetowy (konto użytkownika) powiązany z niepowtarzalną nazwą i hasłem oraz ważnym kwalifikowanym certyfikatem użytkownika (zarejestrowany użytkownik). Opłaty za ich zamieszczenie uiszcza się z góry na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Sprawiedliwości.
3. Zarejestrowanym użytkownikiem powinna być osoba uprawniona do występowania w imieniu wnioskodawcy.
4. Adres systemu teleinformatycznego jest dostępny na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Sprawiedliwości.
5. Ogłoszenia lub obwieszczenia, o których mowa w ust. 2, przekazywane do zamieszczenia w Monitorze za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, składa się w jednym z formatów wskazanych w przepisach o minimalnych wymaganiach dla systemów teleinformatycznych i opatruje się podpisem elektronicznym osoby uprawnionej do ich podpisywania, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. System teleinformatyczny potwierdza złożenie ogłoszenia lub obwieszczenia pod adresem, o którym mowa w ust. 4, ze wskazaniem daty zamieszczenia.
§  2a.
1. Monitor jest wydawany w formie elektronicznej w formacie Portable Document Format (PDF) generowanym w sposób umożliwiający przeszukiwanie i wydruk dokumentu.
2. Autentyczność i integralność Monitora jest zagwarantowana bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.2)), osoby upoważnionej, weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.
§  3. (uchylony).
§  4. Monitor ukazuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
§  5.
1. (uchylony).
1a. Elektroniczny egzemplarz Monitora rozpowszechniany jest na informatycznych nośnikach danych oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w formie pliku opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym upoważnionej osoby, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
1b. Do rozpowszechniania Monitora w prenumeracie ust. 1a stosuje się odpowiednio.
2. Wpływy z rozpowszechniania Monitora uiszcza się z góry na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Sprawiedliwości.
§  5a. Monitor jest udostępniany do wglądu na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości.
§  6. Bezpłatny egzemplarz elektronicznej wersji Monitora, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, otrzymują:
1) sądy rejonowe, których wykaz określa załącznik do rozporządzenia, w celu udostępniania go do przeglądania przez zainteresowanych;
2) sąd, gdy skierowane przez niego ogłoszenie lub obwieszczenie inne niż wpis do Krajowego Rejestru Sądowego zostało zamieszczone w tym egzemplarzu.
§  7. Cenę każdego numeru określa Ministerstwo Sprawiedliwości. Cena powinna zapewniać pełne pokrycie kosztów wydawania Monitora oraz zysk w wysokości do 10%. Cena w prenumeracie będzie stanowić iloczyn przewidywanej ceny numeru i liczby egzemplarzy.
§  8.
1. Opłata za ogłoszenie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego jest stała i wynosi:
1) za ogłoszenie pierwszego wpisu - 100 złotych;
2) za ogłoszenie kolejnych wpisów - 250 złotych.
2. Ogłoszenia wpisów w rejestrze przedsiębiorców dokonywane przez sąd rejestrowy z urzędu są wolne od opłat.
2a. Opłata za ogłoszenie publikowane w toku postępowania sądowego, inne niż wymienione w ust. 1, oraz za ogłoszenie sprawozdania finansowego w przypadkach przewidzianych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.3)) jest stała i wynosi 500 zł.
3. (uchylony).
4. Opłatę za inne ogłoszenia i obwieszczenia ustala się za ilość znaków, którymi są litery, cyfry, znaki przestankowe i odstępy między wyrazami, licząc po 0,70 złotych za jeden znak, nie mniej niż 60 złotych za ogłoszenie. W razie żądania użycia w ogłoszeniu lub w obwieszczeniu szczególnej czcionki oraz dokonania podkreśleń i wytłuszczeń, opłatę zwiększa się o 30%.
§  9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 1996 r.
______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 114, poz. 1193, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 73, poz. 501, Nr 208, poz. 1540 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2011 r. Nr 232, poz. 1378.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 855 i 1342.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ SĄDÓW REJONOWYCH, W KTÓRYCH SEKRETARIATY PRZYJMUJĄ OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA PRZEZNACZONE DO ZAMIESZCZENIA W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM

1. Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej,

2. Sąd Rejonowy w Białymstoku,

3. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej,

4. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy,

5. Sąd Rejonowy w Chełmie,

6. Sąd Rejonowy w Ciechanowie,

7. Sąd Rejonowy w Częstochowie,

8. Sąd Rejonowy w Elblągu,

9. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,

10. Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim,

11. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze,

12. Sąd Rejonowy w Kaliszu,

13. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach,

14. Sąd Rejonowy w Kielcach,

15. Sąd Rejonowy w Koninie,

16. Sąd Rejonowy w Koszalinie,

17. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,

18. Sąd Rejonowy w Krośnie,

19. Sąd Rejonowy w Legnicy,

20. Sąd Rejonowy w Lesznie,

21. Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,

22. Sąd Rejonowy w Łomży,

23. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,

24. Sąd Rejonowy w Nowym Sączu,

25. Sąd Rejonowy w Olsztynie,

26. Sąd Rejonowy w Opolu,

27. Sąd Rejonowy w Ostrołęce,

28. Sąd Rejonowy w Pile,

29. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim,

30. Sąd Rejonowy w Płocku,

31. Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

32. Sąd Rejonowy w Przemyślu,

33. Sąd Rejonowy w Radomiu,

34. Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

35. Sąd Rejonowy w Siedlcach,

36. Sąd Rejonowy w Sieradzu,

37. Sąd Rejonowy w Skierniewicach,

38. Sąd Rejonowy w Słupsku,

39. Sąd Rejonowy w Suwałkach,

40. Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,

41. Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu,

42. Sąd Rejonowy w Tarnowie,

43. Sąd Rejonowy w Toruniu,

44. Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,

45. Sąd Rejonowy w Wałbrzychu,

46. Sąd Rejonowy we Włocławku,

47. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,

48. Sąd Rejonowy w Zamościu,

49. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze.