Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1489 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 sierpnia 2019 r.
Art.  73. 

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 7, art. 23 ust. 7, art. 24 ust. 3 i art. 24a ust. 2 ustawy wymienionej w art. 74 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 20, art. 47 ust. 4 1  oraz art. 49 ust. 4 2  niniejszej ustawy, jednak nie dłużej niż przez 2 lata od dnia jej wejścia w życie.

1 Art. 47 uchylony przez art. 1 pkt 33 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. (Dz.U.2015.1267) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 września 2015 r.
2 Art. 49 uchylony przez art. 1 pkt 35 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. (Dz.U.2015.1267) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 września 2015 r.