Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1489 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 sierpnia 2019 r.
Art.  71. 
1.  Przedsiębiorcy wpisani do rejestru skupujących w dniu wejścia w życie ustawy, w terminie miesiąca od dnia jej wejścia w życie, są obowiązani poinformować, w formie pisemnej, ministra właściwego do spraw rybołówstwa, czy przekroczyli roczny obrót finansowy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 rozporządzenia nr 1077/2008.
2.  W przypadku nieprzekazania informacji, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rybołówstwa wzywa, w formie pisemnej, do jej przekazania w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
3.  Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania, o którym mowa w ust. 2, nie przekaże informacji w wymaganym terminie, minister właściwy do spraw rybołówstwa wymierza, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".