Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1489 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 sierpnia 2019 r.
Art.  66. 
1.  Od nieuiszczonych w terminie kar pieniężnych pobiera się odsetki za zwłokę w wysokości i na zasadach określonych dla zaległości podatkowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, 924 i 1018).
2.  Egzekucja wymierzonych kar wraz z odsetkami za zwłokę następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
3.  Kwoty ściągnięte z tytułu kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.