Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1489 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 sierpnia 2019 r.
Art.  63. 
1.  Kto:
1) skupuje produkty rybne, o których mowa w art. 13 ust. 1 lub 2, nie będąc wpisanym do rejestru skupujących,
2) posługuje się zaświadczeniem o wpisie do rejestru skupujących zawierającym dane niezgodne ze stanem faktycznym,
3) będąc do tego obowiązanym jako przedsiębiorca wpisany do rejestru skupujących, nie dokonuje zgłoszenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1,
4) sprzedaje produkty rybne podmiotom niewpisanym do rejestru skupujących w ilości przekraczającej dopuszczoną do sprzedaży bezpośredniej,
5) wbrew obowiązkowi określonemu w art. 18 ust. 1 i 5 nie wystawia dokumentu sprzedaży lub deklaracji przejęcia,
6) wystawia i przekazuje dokument sprzedaży lub deklarację przejęcia z naruszeniem art. 62-64, art. 66 lub art. 67 rozporządzenia nr 1224/2009,
7) (uchylony),
8) (uchylony),
9) wprowadza do obrotu produkty rybne niezaopatrzone w dokument potwierdzający ich pochodzenie wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 62 ust. 5,
10) będąc do tego obowiązanym, nie posiada dokumentacji połowów dla Dissostichus spp. w rozumieniu art. 3 lit. b rozporządzenia nr 1035/2001 lub nienależycie taką dokumentację wypełnia,
11) wprowadza do obrotu produkty rybołówstwa o wymiarach mniejszych od minimalnych wielkości określonych dla poszczególnych gatunków produktów rybołówstwa w rozporządzeniu nr 2406/96

- podlega karze pieniężnej do wysokości nieprzekraczającej dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

2.  Minister właściwy do spraw rybołówstwa określi, w drodze rozporządzenia, wysokość kar pieniężnych za naruszenia, o których mowa w ust. 1, mając na względzie rodzaj naruszenia i stopień tego naruszenia ze względu na prawidłowe funkcjonowanie rynku rybnego oraz oddziaływanie na stan żywych zasobów wód oraz wysokość możliwej do osiągnięcia korzyści finansowej wynikającej z naruszenia.