Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1489 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 sierpnia 2019 r.
Art.  26. 
1.  Wniosek o uznanie składany przez organizację producentów zawiera:
1) nazwę, siedzibę i adres;
2) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym;
3) wskazanie kryteriów aktywności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1379/2013, ze względu na które organizacja producentów występuje o uznanie;
4) wskazanie poławianych gatunków organizmów wodnych i stosowanych narzędzi połowowych;
5) wskazanie gatunków organizmów wodnych będących przedmiotem chowu lub hodowli i wskazanie stosowanych metod chowu lub hodowli tych organizmów - w przypadku organizacji producentów sektora akwakultury;
6) informacje i dokumenty określone w załączniku I do rozporządzenia nr 1419/2013, przy czym akt założycielski załącza się w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem czytelnym podpisem przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji producentów.
2.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) (uchylony);
2) (uchylony);
3) listę członków organizacji producentów zawierającą:
a) imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres wraz z odpowiednio informacją o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo numerem w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, albo innym równoważnym,
b) oznakę rybacką statku rybackiego - w przypadku organizacji producentów zrzeszającej producentów będących armatorami statków rybackich;
4) oświadczenia członków organizacji producentów o przystąpieniu do tej organizacji;
5) dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów aktywności gospodarczej, o której mowa w art. 14 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1379/2013, ze względu na które organizacja producentów występuje o uznanie.