Art. 16. - [Przekazywanie KE informacji dotyczących organu koordynującego i organu kontrolnego] - Organizacja rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2101 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 kwietnia 2023 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  16.  [Przekazywanie KE informacji dotyczących organu koordynującego i organu kontrolnego]

W zakresie określonym przepisami Unii Europejskiej minister właściwy do spraw rynków rolnych przekazuje Komisji Europejskiej informacje o:

1)
nazwie, adresie i adresie poczty elektronicznej organu koordynującego;
2)
nazwie, adresie i adresie poczty elektronicznej organu kontrolnego;
3)
zakresie działania organu kontrolnego;
4)
(uchylony).