Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.117.776

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU W POROZUMIENIU Z MINISTREM SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 14 grudnia 1920 r.
w przedmiocie organizacji Rady Spółdzielczej.

Na podstawie art. 107, 130 i 131 ustawy o spółdzielniach z dnia 29 października 1920 r. (Dz. Ustaw № 111 poz. 733) zarządza się co następuje:
§  1. Celem spółdziałania z Rządem w zakresie spraw spółdzielczych zostaje powołana państwowa Rada Spółdzielcza przy Ministerstwie Skarbu.
§  2. Skład Rady stanowią Przewodniczący oraz członkowie: a) delegaci Ministerstw, wymienionych w ust. 2 art. 107 ustawy o spółdzielniach, w liczbie ogólnej 7 i b) osoby, przedstawione przez związki rewizyjne spółdzielni, a mianowane przez Ministra Skarbu w liczbie conajmniej 14.
§  3. Przewodniczącego wyznacza Minister Skarbu, a delegatów rządowych wyznaczają właściwi Ministrowie na czas nieograniczony.
§  4. Członków Rady z pośród przedstawicieli związków rewizyjnych mianuje Minister Skarbu na przeciąg lat dwóch z listy kandydatów, ułożonej przez Przewodniczącego Rady na podstawie zgłoszeń, dokonanych przez związki rewizyjne.
§  5. Na listę Przewodniczący Rady wcięcia wszystkich kandydatów, przedstawionych przez uprawnione do tego związki (§6) na wezwanie Przewodniczącego i w terminie przez niego wyznaczonym.
§  6. Do zgłoszenia kandydatów powoływane będą te tylko związki, które posiadają prawo rewizji (art. 68 i ust. 2 art. 122 ustawy) i których statuty odpowiadają wymaganiom ust, 2 art. 66 i art. 67 ustawy.
§  7. Przed upływem terminu urzędowania członków Rady z pośród przedstawicieli związków na wezwanie Przewodniczącego uprawnione do tego związki zgłaszają swych kandydatów na członków Rady w liczbie, przez Przewodniczącego ustanowionej, z uwzględnieniem stosunku liczbowego spółdzielni, należących do związków jednego typu. Zgłoszenie winno zawierać: imiona i nazwiska kandydatów, wiek, stanowisko społeczne, stosunek tychże osób do związku oraz dokładne oznaczenie miejsca stałego zamieszkania,
§  8. Każdy z członków Rady, powołanych z pośród przedstawicieli związków, może zrzec się mandatu przed upływem czasu, na który został mianowany. Zrzeczenie winno nastąpić na piśmie lub w drodze zgłoszenia rezygnacji na posiedzeniu Rady. W razie trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności członka Rady na posiedzeniu, Przewodniczący winien poddać pod głosowanie sprawę pozbawienia członka mandatu. Uchwalony w tej mierze wniosek wymaga zatwierdzenia przez Ministra Skarbu.
§  9. W razie śmierci członka Rady, zrzeczenia się lub utracenia przezeń mandatu przed upływem czasu, na który został mianowany, Minister Skarbu mianuje zastępcę z listy kandydatów, ostatnio przez związki przedstawionych, z uwzględnieniem pierwszeństwa kandydatów tego związku, do którego należał były członek Rady. Zastępca urzęduje do końca kadencji członka, na którego miejsce został powołany.
§  10. Mandaty członków Rady z pośród przedstawicieli związków wygasają z upływem każdych dwóch lat od daty zamianowania członków pierwszej Rady. W każdym jednak razie mandaty te trwają do chwili zamianowania nowych członków Rady.
§  11. Przy ustanawianiu pierwszego składu osobowego Rady do zgłoszenia kandydatów uprawnione będą wszystkie mające siedzibę w granicach Rzeczypospolitej Polskiej związki spółdzielcze, które działają na podstawie statutu zarejestrowanego lub zatwierdzonego i których cele odpowiadają wymaganiom ust. 2 art. 66 ustawy, jakoteż patronaty, korzystające z prawa rewizji ustawowej, nadanego im na zasadzie obowiązujących dotąd praw.

Dla uzyskania tego uprawnienia związki spółdzielcze winny w ciągu trzech tygodni od daty ogłoszenia niniejszego rozporządzenia w Dzienniku Ustaw nadesłać do Ministerstwa Skarbu po jednym odpisie statutu wraz z odpisem dowodu zarejestrowania lub zatwierdzenia tegoż statutu, po jednym odpisie sprawozdania za ostatni rok działalności, listę spółdzielni, należących do związku, oraz listę członków poszczególnych organów związku.

§  12. Za udział w posiedzeniach członkowie wynagrodzenia nie otrzymują. Członkowie zamiejscowi otrzymują zwrot kosztów przejazdu koleją i djety za każdy dzień posiedzenia i czasu, zużytego na podróż, według norm, ustanowionych dla urzędników państwowych IV stopnia.
§  13. Przewodniczący kieruje biurem Rady, podpisuje w jej imieniu zarządzenia, instrukcje i korespondencje i przedstawia ją wobec władz państwowych. W razie nieobecności obowiązki jego pełni zastępca, wyznaczony przez Ministra Skarbu.
§  14. Szczegółowe przepisy, dotyczące sposobu zwoływania posiedzeń Rady, zgłaszania wniosków, prowadzenia obrad, zapadania uchwał i protokułowania tychże, określi regulamin, uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez Ministra Skarbu.
§  15. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Skarbu: