Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1863 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 kwietnia 1998 r.
w sprawie organizacji pracy, składu oraz zasad wynagradzania członków komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie osób, które pełniły funkcje publiczne

Na podstawie art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1393 oraz z 2019 r. poz. 371 i 492) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa organizację pracy i skład komisji rozpatrującej wnioski o wyrażenie zgody na zatrudnienie u przedsiębiorcy osób, przed upływem roku od zaprzestania zajmowania przez nie stanowiska lub pełnienia funkcji publicznej, oraz wnioski o wydanie opinii, czy działalność gospodarcza małżonków osób pełniących funkcje publiczne może wywoływać podejrzenie o stronniczość lub interesowność, zwanej dalej "komisją", a także zasady wynagradzania członków komisji.
§  2.  Komisja składa się z 9 członków powoływanych i odwoływanych przez Prezesa Rady Ministrów spośród kandydatów przedstawionych przez: Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministra Sprawiedliwości, ministra właściwego do spraw administracji publicznej, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, ministra właściwego do spraw gospodarki oraz Ministra - Członka Rady Ministrów, którego zakres działania obejmuje zadania związane z działalnością służb specjalnych - jeżeli został powołany przez Prezesa Rady Ministrów.
§  2a. 
1.  Kadencja komisji trwa 5 lat.
2.  W przypadku ustania członkostwa w komisji jej skład uzupełnia się na okres do końca kadencji, w sposób określony w § 2.
§  3.  Członkiem komisji może być osoba, która:
1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
3) posiada wiedzę, umiejętności i doświadczenie odpowiednie do pełnienia funkcji członka komisji i wykonywania powierzonych jej obowiązków oraz daje rękojmię należytego wykonywania tych obowiązków;
4) posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.
§  4.  Członkostwo w komisji ustaje z chwilą:
1) złożenia rezygnacji;
2) odwołania przez Prezesa Rady Ministrów;
3) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) śmierci.
§  5.  Spośród członków komisji Prezes Rady Ministrów powołuje przewodniczącego komisji i jego zastępcę.
§  6. 
1.  Przewodniczący komisji zapewnia sprawne i zgodne z prawem funkcjonowanie komisji, w szczególności:
1) wyznacza skład do rozpatrzenia danej sprawy, w tym przewodniczącego składu;
1a) reprezentuje komisję przed innymi organami i instytucjami;
2) informuje Prezesa Rady Ministrów o okolicznościach uzasadniających odwołanie członka komisji;
3) składa Prezesowi Rady Ministrów coroczne sprawozdanie z prac komisji;
4) informuje Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów o okolicznościach uniemożliwiających mu przejściowo wykonywanie obowiązków przewodniczącego komisji.
2.  Jeżeli przewodniczący komisji nie może wykonywać swoich obowiązków, jego obowiązki wykonuje zastępca.
§  7. 
1.  Członkowie komisji informują przewodniczącego komisji o okolicznościach uniemożliwiających im przejściowo wykonywanie obowiązków członka komisji.
2.  Przewodniczący komisji wyłącza członka komisji ze składu rozpatrującego wniosek w sprawie, w której zachodzi konflikt interesów lub istnieje inna okoliczność mogąca wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności. Członek komisji niezwłocznie zawiadamia przewodniczącego komisji o okolicznościach uzasadniających wyłączenie.
3.  W przypadku wyłączenia, o którym mowa w ust. 2, przewodniczący komisji wyznacza innego członka komisji do składu rozpatrującego daną sprawę. Jeżeli wyłączenie dotyczy przewodniczącego komisji, wyznaczenia dokonuje zastępca przewodniczącego komisji.
§  8. 
1.  Wnioski, o których mowa w art. 7 ust. 5 oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, osoby, o których mowa w § 1, kierują do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2.  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów przekazuje wniosek przewodniczącemu komisji.
3.  Przewodniczący komisji wyznacza skład do rozpatrzenia danej sprawy, w tym przewodniczącego składu, i przekazuje wniosek przewodniczącemu składu.
4.  Przewodniczący składu wyznacza termin i miejsce posiedzenia, zawiadamiając o tym pozostałych członków składu.
5.  Posiedzenia składu odbywają się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
6.  Przewodniczący komisji może wystąpić do osoby, która złożyła wniosek, lub właściwych podmiotów o przedstawienie dodatkowych dokumentów i informacji, niezbędnych w celu prawidłowego rozpatrzenia wniosku;
§  8a.  Szczegółowy tryb pracy komisji określa regulamin ustalony przez przewodniczącego komisji i zatwierdzony przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
§  8b. 
1.  Przewodniczącemu komisji i jego zastępcy przysługuje wynagrodzenie miesięczne za udział w pracach komisji, płatne z dołu, w wysokości:
1) 800 zł - dla przewodniczącego komisji;
2) 400 zł - dla zastępcy przewodniczącego komisji.
2.  Członkom komisji przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniu składu do rozpatrzenia danej sprawy, płatne nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyło się posiedzenie, w wysokości:
1) 900 zł - dla przewodniczącego składu;
2) 750 zł - dla członka składu.
§  9.  Obsługę techniczną i kancelaryjno-biurową komisji zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
§  10.  Wydatki związane z działalnością komisji są pokrywane z budżetu państwa w części dotyczącej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
§  11.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.