Organizacja pośrednictw pocztowych, telegraficznych i pocztowo-telegraficznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.60.530

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lipca 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 3 czerwca 1927 r.
w sprawie organizacji pośrednictw pocztowych, telegraficznych i pocztowo-telegraficznych.

Na podstawie art. 1, 17 i 48 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. № 58, poz. 584) oraz art. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1927 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Poczt i Telegrafów (Dz. U. R. P. № 5, poz. 26) zarządzam co następuje:
§  1.
1)
Ustanawia się pomocniczą instytucją dla wykonywania służby pocztowej, telegraficznej i telefonicznej, pod nazwą "pośrednictwo pocztowe", jeśli pełni służbę tylko w dziale pocztowym, "pośrednictwo telegraficzne",-jeżeli pełni służbą tylko w dziale telegraficznym lub w telefonicznym albo w obu tych działach, oraz "pośrednictwo pocztowo-telegraficzne", jeśli pełni służbą w dziale pocztowym, telegraficznym i telefonicznym.
2)
Pośrednictwa pocztowe tworzy się przedewszystkiem w miejscowościach, leżących przy traktach pocztowych oraz tam, gdzie nie zachodzi potrzeba utrzymywania specjalnych chodów posłańczych do przenoszenia materjału pocztowego. W wypadkach, gdy taka potrzeba zachodzi, tworzy się pośrednictwo pod warunkiem, że miejscowa gmina lub osoby interesowane zobowiążą się przyjąć na siebie obowiązek dostarczenia posłańca lub innych środków przewozowych do przewożenia lub przenoszenia materjału pocztowego albo płacić do rąk kierownika pośrednictwa umówione z nim za powyższe czynności wynagrodzenie.

Pośrednictwa telegraficzne tworzy się pod warunkiem, że z tytułu budowy linij telegraficznych nie urosną dla Skarbu Państwa żadne wydatki.

3)
Pośrednictwo podlega bezpośrednio temu urzędowi pocztowemu, w którego okręgu jest położone, pośrednio zaś dyrekcji poczt i telegrafów oraz Ministerstwu Poczt i Telegrafów. Otwiera je oraz oznacza jego okrąg doręczeń właściwa dyrekcja poczt i telegrafów.

Pod nazwą: "urząd pocztowy" w rozumieniu niniejszych przepisów, należy rozumieć także agencję pocztową.

§  2.
1)
Pośrednictwo pocztowe wykonywa:
a)
sprzedaż znaczków i płatnych druków pocztowych;
b)
wyjmowanie przesyłek listowych z pocztowych skrzynek listowych;
c)
przyjmowanie i wysyłanie zwykłych przesyłek listowych;
d)
przyjmowanie i wysyłanie telegramów krajowych z wyjątkiem telegramów pilnych;
e)
wydawanie zwykłych przesyłek listowych;
f)
wydawanie dokumentów oddawczych na przesyłki rejestrowane;
g)
wydawanie telegramów adresowanych "pocztą", "poste-restante" i telegramów dosyłanych pocztą;
h)
przyjmowanie prenumeraty czasopism.
2)
Pośrednictwo telegraficzne wykonywa:
a)
sprzedaż znaczków i płatnych druków pocztowych;
b)
przyjmowanie i wysyłanie telegramów krajowych, włącznie z telegramami pilnemi;
c)
doręczanie telegramów odbiorcom do domu;
d)
pośredniczenie w rozmowach telefonicznych;
e)
doręczanie wezwań do rozmów telefonicznych.
3)
Pośrednictwo pocztowo-telegraficzne wykonywa czynności wskazane w ustępie l pod b) c) e) f) h) oraz czynności wskazane w ustąpię 2 niniejszego paragrafu.
4.
Dyrekcje poczt i telegrafów mogą w razie potrzeby przewidziany w ustępach 1-3 zakres czynności pośrednictw ograniczyć tylko do pewnych czynności, w szczególności wówczas, gdy pośrednictwo leży w okręgu doręczeń listonosza wiejskiego.
5)
Dyrekcje poczt i telegrafów mogą rozszerzyć zakres czynności pośrednictw, przewidziany w ust. 1 i 3, przez poruczenie im obowiązku przyjmowania, wysyłania i wydawania poleconych przesyłek listowych.
§  3.
Pośrednictwo otrzymuje od zarządu pocztowego potrzebne do wykonywania służby urządzenia, przybory i druki pocztowe, które stanowią własność Skarbu Państwa.
§  4.
1)
Dyrekcja poczt i telegrafów powierza kierownictwo pośrednictwa osobie, która na podstawie deklaracji pisemnej zgodzi się na wykonywanie czynności pośrednictwa dla dobra miejscowej ludności.
2)
Kierownik pośrednictwa składa w ręce kierownika przynależnego urzędu pocztowego przyrzeczenie służbowe. Przez złożenie tego przyrzeczenia obowiązuje się. on do sumiennego wykonywania obowiązków służbowych oraz przestrzegania tajemnicy służbowej jak niemniej tajemnicy listów i innych przesyłek pocztowych, telegramów i rozmów telefonicznych. Jest on obowiązany spełniać polecenia przełożonej dyrekcji poczt i telegrafów i jej urzędników inspekcyjnych oraz urzędu pocztowego, któremu podlega.
3)
Kierownik pośrednictwa obowiązany jest pełnić służbę osobiście-w wypadkach jednak nieobecności lub innej przeszkody może wyręczyć się osobą dorosłą, godną zaufania. Odpowiada on całym swoim majątkiem za szkody, któreby poniósł Skarb Państwa z winy jego lub zastępcy.
4)
Godziny urzędowe pośrednictw w służbie zewnętrznej ustanawia dyrekcja poczt i telegrafów trzymając się zasady, że służba zewnętrzna pośrednictw nie może przewyższać w dnie powszednie 3 godzin, w niedziele zaś i dni świąteczne 1 godziny.
5)
Kierownik pośrednictwa otrzymuje:
a)
uposażenie, płatne w ratach miesięcznych zdołu, w wysokości określonej zarządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów;
b)
prowizję od sprzedaży znaczków i płatnych druków pocztowych, w wysokości ustalonej dla prywatnych sprzedawców znaczków pocztowych;
c)
tam, gdzie zaprowadzono służbę telegraficzną, wynagrodzenie od każdego doręczonego telegramu względnie - od każdego doręczonego wezwania do rozmowy telefonicznej-w wysokości określonej zarządzeniem Ministra Poczt i Telegrafów.
6).
Dyrekcja poczt i telegrafów może każdego czasu bez podania powodów rozwiązać stosunek służbowy z kierownikiem pośrednictwa. Kierownik pośrednictwa może dyrekcji poczt i telegrafów wypowiedzieć stosunek służbowy pisemnie na jeden miesiąc naprzód. W obu powyższych wypadkach kierownik pośrednictwa obowiązany jest oddać otrzymane przedmioty wyposażenia oraz pocztowe księgi, dokumenty, druki, znaczki, gotówkę i przesyłki.
§  5.
Kierownik pośrednictwa może wykonywać czynności służbowe we własnem mieszkaniu lub w osobnym lokalu. Na zewnątrz budynku, w którym pełni służbę, winien wywiesić godło pośrednictwa i pocztową skrzynkę listową.
§  6.
Bezpośredni nadzór nad czynnościami pośrednictwa wykonywa zwierzchni urząd pocztowy.
§  7.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1927 r. i obowiązuje na całym obszarze Rzeczypospolitej.

Z dniem powyższym znosi się składnice pocztowe, istniejące obecnie na obszarach województw: krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego i Śląska Cieszyńskiego w województwie śląskiem; pośrednictwa pocztowe, telegraficzne i telefoniczne, istniejące obecnie na obszarach województw: poznańskiego, pomorskiego i części górnośląskiej województwa śląskiego oraz wszelkie dotychczasowe przepisy o składnicach i pośrednictwach pocztowych, telegraficznych i telefonicznych, sprzeczne z niniejszem rozporządzeniem.