Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.5.98

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 stycznia 1919 r.

DEKRET
o organizacji policji komunalnej.

Art.  1.

Policja komunalna jako organ samorządu ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobistego i porządku publicznego, sprawuje nadzór nad wykonaniem przepisów prawa i rozporządzeń w zakresie działania policji miejscowej oraz jest organem wykonawczym władz państwowych i komunalnych.

Art.  2.

Policje komunalne organizują zarządy gmin miejskich i organy samorządowe powiatowe. Policje te tworzy się pod dozorem i zwierzchnim zarządem władz państwowych. Władza naczelna należy do Ministra Spraw Wewnętrznych.

Art.  3.

Kierowników policji komunalnej wszelkich stopni mianuje Minister Spraw Wewnętrznych. Są oni urzędnikami państwowymi.

Art.  4.

Utrzymanie policji komunalnej obciążać będzie w równych częściach skarb państwa (etat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) i gminy miejskie, względnie organy samorządowe powiatowe.

Art.  5.

Organizacja policji komunalnej wzoruje się na zasadach, stosowanych przez organizację wojskową.

Art.  6.

Gminy miejskie i wiejskie obowiązane są dostarczyć bezpłatnie pomieszczeń dla urzędów policji komunalnej miejskiej i powiatowej oraz kwaterunku stałego i czasowego dla funkcjonarjuszów policji komunalnej.

Art.  7.

Funkcjonarjusze policji komunalnej miejskiej i powiatowej umundurowani będą według wzorów, które określi Minister Spraw Wewnętrznych.

Art.  8.

Funkcjonarjusze policji komunalnej do czasu wydania specjalnych przepisów służbowych podlegają przepisom w art. 9 - 13 niniejszego dekretu.

Art.  9.

Funkcjonarjuszem policji komunalnej może zostać każdy obywatel Państwa Polskiego, odpowiadający warunkom, w art. 10 przewidzianym. Osoby, nie posiadające obywatelstwa polskiego, mogą sprawować pewne czynności urzędowe na mocy zawartej umowy terminowej.

Art.  10.

Kandydat na funkcjonarjusza policji komunalnej winien odpowiadać następującym warunkom:

1) wiek nie niżej 21 lat,
2) należyte uzdolnienie,
3) nieskazitelność obywatelska,
4) zdrowie fizyczne,
5) poprawna znajomość języka polskiego w piśmie i słowie.
Art.  11.

Nie mogą się ubiegać o stanowisko w policji komunalnej i być przyjęci do niej:

1) osoby, względem których wszczęto dochodzenie sądowe lub śledztwo za czyny przestępne, o ile nie zostały na mocy wyroku sądowego uwolnione;
2) złożeni z urzędu lub wydaleni ze służby państwowej;
3) skazani za bankructwo;
4) osoby, pozostające pod kuratelą.
Art.  12.

Mianowanie funkcjonarjuszów policji komunalnej może nastąpić po upływie służby próbnej, która nie powinna przewyższać okresu sześciomiesięcznego.

Art.  13.

Funkcjonarjusze policji komunalnej za wykroczenia służbowe podlegają karze w drodze dyscyplinarnej. Kary te w stosunku do szarż oficerskich wymierzone być mogą w formie: 1) nagany, 2) aresztu domowego, 3) przeniesienia do innej miejscowości lub na urząd niższej kategorij płacy, 4) wydalenia z policji komunalnej. W stosunku zaś do niższych szarż: 1) nagany, 2) aresztu, 3) grzywny do wysokości 25 mk., 4) przeniesienia do innej miejscowości lub na urząd niższej kategorji płacy, 5) wydalenia z policji komunalnej.

Minister Spraw Wewnętrznych wyda specjalne przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej i trybie postępowania na zasadach powyżej wyszczególnionych.

Art.  14.

Minister Spraw Wewnętrznych jest uprawniony do wydawania instrukcji i przepisów, opartych na niniejszym dekrecie, dotyczących organizacji oraz czynności policji komunalnej. W szczególności instrukcja określi prawa służbowe państwowych funkcjonarjuszów policji oraz stosunek policji komunalnej do powiatowych politycznych władz administracyjnych i milicji ludowej, organizację szarż policji i tryb wykonywania przez policję komunalną poruczonych jej zadań.

Art.  15.

Wszystkie obecnie istniejące w Państwie Polskiem organizacje bezpieczeństwa publicznego z wyjątkiem milicji ludowej należy natychmiast przekształcić w policje komunalne podług przepisów dekretu niniejszego.

Art.  16.

Wykonanie niniejszego dekretu powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Dan w Warszawie, dnia 9 stycznia 1919 r.