Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.39.290

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 maja 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
w przedmiocie organizacji państwowego instytutu meteorologicznego.

Art.  1.

Przy Ministerstwie Rolnictwa i Dóbr Państwowych zostaje utworzony "Państwowy Instytut Meteorologiczny".

Art.  2.

Zadaniem Państwowego Instytutu Meteorologicznego jest: prowadzenie spostrzeżeń i badań meteorologicznych w Państwie Polskiem oraz organizacja i zawiadywanie służbą pogody na potrzeby rolnictwa, lotnictwa, zwłaszcza wojskowego, i komunikacji lądowej i wodnej.

Art.  3.

Na czele Państwowego Instytutu Meteorologicznego stoi Dyrektor Instytutu, który zarządza wszystkiemi sprawami Instytutu i kieruje jego pracami.

Art.  4.

Instytut otwiera w miarę potrzeby stacje meteorologiczne w różnych miejscowościach Państwa.

Art.  5.

Pod kierunkiem Dyrektora czynni są w potrzebnej liczbie urzędnicy techniczni i pomocniczy.

Art.  6.

Wszystkich urzędników Instytutu, oprócz kategorji X i XI, mianuje Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych, urzędników zaś kategorji X i XI oraz służbę mianuje Dyrektor Instytutu stosownie do przepisów o urzędnikach państwowych.

Art.  7.

Przy Instytucie czynną jest Rada, składająca się z osób, delegowanych do udziału w Radzie Instytutu przez Ministrów: Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Spraw Wojskowych, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Kolei Żelaznych oraz Robót Publicznych, po jednej osobie od każdego Ministerstwa, a nadto z osób delegowanych przez: Towarzystwo Naukowe w Warszawie, Akademję Umiejętności w Krakowie, Towarzystwo Naukowe w Poznaniu oraz Politechniki w Warszawie i Lwowie, po jednej osobie od każdej z tych instytucji, oraz jednego przedstawiciela Towarzystw Rolniczych.

Art.  8.

Rada Instytutu powołana jest do wypowiadania opinji naukowych w sprawach meteorologji, dotyczących zarówno wyników prac dokonanych jak też planu dalszego rozwoju prac Instytutu, oraz we wszelkich sprawach, przekazywanych jej przez właściwe władze państwowe do opinji fachowej.

Rada odbywa posiedzenia 2 razy do roku, a częściej w miarę potrzeby.

Regulamin Rady Instytutu zatwierdza Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych na wniosek Dyrektora Instytutu.

Art.  9.

Państwowy Instytut Meteorologiczny korzysta z przywileju bezpłatnej, z prawem pierwszeństwa, wewnętrznej i zewnętrznej korespondencji iskrowej, telegraficznej, telefonicznej i pocztowej, przyczem bezpłatne porto stosuje się także do wszelkich danych meteorologicznych, nadsyłanych przez stacje prowincjonalne do instytucji centralnej w Warszawie.

Art.  10.

Instytut Państwowy otrzymuje bezpośrednio wszelkie dane meteorologiczne, prowadzone w Państwie przez jakąkolwiek instytucję urzędową i społeczną lub osoby prywatne.

Art.  11.

Przepisy wykonawcze oraz szczegółowe instrukcje wyda Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych.

Warszawa, dnia 28 kwietnia 1919 r.