Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.192.1614

| Akt utracił moc
Wersja od: 3 sierpnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 4 listopada 2002 r.
w sprawie organizacji oraz zasad i trybu wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na podstawie art. 20 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 i 1408 oraz z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa organizację oraz zasady i tryb wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwaną dalej "Inspekcją Sanitarną":
1) na terenie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez tego ministra;
2) 1  na terenie podmiotów leczniczych tworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
3) w stosunku do pracowników jednostek, o których mowa w pkt 1, oraz funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu;
4) 2  na terenie obiektów oraz w stosunku do funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o "ustawie", należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
§  3.
1. W skład Inspekcji Sanitarnej wchodzą:
1) Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwany dalej "Głównym Inspektorem";
2) państwowi inspektorzy sanitarni Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, powoływani na obszar poszczególnych województw, zwani dalej "inspektorami sanitarnymi";
3) pracownicy Inspekcji Sanitarnej.
2. Głównego Inspektora powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.
3. Inspektorów sanitarnych powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Głównego Inspektora.
4. Inspektorem sanitarnym może być osoba spełniająca wymagania dla państwowego inspektora sanitarnego, określone w art. 13 ust. 1 ustawy.
§  4.
1. Inspekcją Sanitarną kieruje Główny Inspektor.
2. Główny Inspektor wykonuje zadania przewidziane w ustawie dla Głównego Inspektora Sanitarnego, w odniesieniu do jednostek i osób określonych w § 1.
3. Główny Inspektor wykonuje zadania Inspekcji Sanitarnej przy pomocy inspektorów sanitarnych i pracowników Inspekcji Sanitarnej.
4. Główny Inspektor może upoważnić na piśmie pracowników Inspekcji Sanitarnej do wykonywania czynności kontrolnych i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zagadnień sanitarnohigienicznych oraz prowadzi rejestr tych upoważnień.
5. Wzór upoważnienia, o którym mowa w ust. 4, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  5.
1. W celu zapewnienia realizacji zadań przez Inspekcję Sanitarną kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 1 pkt 1, 2 i 4, przekazują Głównemu Inspektorowi niezbędne informacje o podległych jednostkach organizacyjnych dotyczące terenów, obiektów i urządzeń, których stan sanitarnohigieniczy może mieć wpływ na zdrowie i życie funkcjonariuszy i pracowników.
2. 3  Główny Inspektor, w uzgodnieniu z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefem Agencji Wywiadu, Szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Komendantem Głównym Policji, Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, Komendantem Głównym Straży Granicznej, Szefem Biura Ochrony Rządu oraz kierownikami innych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, może, w drodze odrębnych porozumień, ustalać szczegółowe zasady, zakres i tryb przekazywania informacji, o których mowa w ust. 1, oraz sposób dokonywania kontroli sanitarnych, w szczególności gdy jest to związane z dostępem do informacji niejawnych.
§  6.   4
1.  Wykonywanie czynności kontrolnych na terenie jednostek organizacyjnych i obiektów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz w stosunku do funkcjonariuszy tych instytucji następuje po uprzednim pisemnym powiadomieniu właściwego kierownika jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
2. Kierownik jednostki, o którym mowa w ust. 1, nie może być powiadomiony później niż na 7 dni przed planowanym terminem kontroli.
3. W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, podaje się:
1) termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
2) przedmiot i zakres kontroli;
3) skład zespołu kontrolującego.
4. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu lub życiu funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego, kontrola sanitarna może być przeprowadzona bez zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2, po uprzednim telefonicznym powiadomieniu właściwego kierownika jednostki organizacyjnej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
5. Kontrola sanitarna obiektów lub pomieszczeń zaliczonych do strefy bezpieczeństwa określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych może nastąpić wyłącznie za zgodą Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub osób przez nich upoważnionych.
§  7.
1. Główny Inspektor przedstawia corocznie, w pierwszym kwartale, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych analizę i ocenę stanu sanitarnohigienicznego oraz sytuacji epidemiologicznej jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 1, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. 5  Główny Inspektor przedstawia corocznie, w pierwszym kwartale, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu i Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego analizę i ocenę stanu sanitarnohigienicznego oraz sytuacji epidemiologicznej podległych im jednostek organizacyjnych.
§  8.
1. Inspektorzy sanitarni realizują zadania oraz posiadają kompetencje właściwe dla państwowych powiatowych oraz państwowych wojewódzkich inspektorów sanitarnych, określone w ustawie.
2. Inspektorzy sanitarni są właściwi do wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji.
3. Organem rozpatrującym środki odwoławcze od decyzji i postanowień jest Główny Inspektor.
§  9.
1. Główny Inspektor może upoważnić inspektorów sanitarnych i innych pracowników Inspekcji Sanitarnej realizujących czynności kontrolne do zawierania umów ze stacjami sanitarno-epidemiologicznymi lub innymi uprawnionymi podmiotami na wykonanie niezbędnych czynności, a w szczególności pobieranie próbek i wykonywanie badań laboratoryjnych.
2. Wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy zawartej ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub uprawnionym podmiotem.
§  10. Inspektor sanitarny lub upoważniony pracownik w związku z wykonywaną kontrolą ma prawo:
1) 6  wstępu o każdej porze do obiektów jednostek organizacyjnych określonych w § 1, w tym również do środków transportu znajdujących się w dyspozycji jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu i Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a w przypadku stwierdzenia albo podejrzenia choroby zakaźnej lub zagrożenia zdrowia czynnikami środowiskowymi - również do znajdujących się na ich terenie kwater i lokali mieszkalnych;
2) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób;
3) żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych niezbędnych w dochodzeniu epidemiologicznym lub dla ustalenia wykroczeń sanitarnych;
4) pobierania nieodpłatnie próbek do badań;
5) nakazania, w drodze decyzji, usunięcia w określonym terminie stwierdzonych uchybień higienicznych i zdrowotnych;
6) wydania, niezbędnych ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego, decyzji unieruchomienia obiektu, zakładu pracy, jego części (stanowiska pracy lub urządzenia), wyłączenia z eksploatacji środka transportu, wycofania z obrotu środka spożywczego, przedmiotu użytku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcia lub zaprzestania innych działań, jeżeli naruszenie wymogów higienicznych i zdrowotnych spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu;
7) stosowania środków egzekucyjnych, o których mowa w art. 29 ustawy.
§  11.
1. W razie stwierdzenia istotnych uchybień sanitarnych w kontrolowanej jednostce, mogących mieć wpływ na stan zdrowia lub życie, inspektor sanitarny ma obowiązek zawiadomić o stwierdzonych uchybieniach kierownictwo kontrolowanej jednostki oraz jednostkę albo organ powołany do sprawowania nadzoru nad tą jednostką.
2. Kierownik jednostki kontrolowanej jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu, do pisemnego poinformowania właściwego inspektora sanitarnego o podjętych i wykonanych czynnościach.
§  12.
1. Dokumentem uprawniającym do wykonywania zadań Inspekcji Sanitarnej jest legitymacja Inspekcji, zwana dalej "legitymacją".
2. Legitymacja upoważnia do:
1) wstępu do wszystkich jawnych i otwartych obiektów stacjonarnych i ruchomych organów i jednostek, o których mowa w § 1;
2) uzyskania przepustki do zamkniętych obiektów stacjonarnych i ruchomych organów i jednostek, o których mowa w § 1;
3) uzyskania przepustki, po okazaniu właściwego poświadczenia bezpieczeństwa, do stacjonarnych i ruchomych obiektów organów i jednostek, o których mowa w § 1, gdzie są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne.
3. Legitymacje są wystawiane i ewidencjonowane przez Głównego Inspektora.
4. W przypadku pracowników, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, dokumentem uprawniającym, oprócz legitymacji, jest wydane przez Głównego Inspektora upoważnienie do czynności kontrolnych i wydawania decyzji.
5. Wzór legitymacji stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
________

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 7

WZÓR UPOWAŻNIENIA DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI KONTROLNYCH I WYDAWANIA DECYZJI

wzór

Opis:

Legitymacja dwustronna, foliowana

Wymiary: 19,5 cm x 11,5 cm

Tło jasnoniebieskie cieniowane

Napisy: kolor czarny

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR LEGITYMACJI

PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

wzór

Opis:

Legitymacja dwustronnie foliowana.

Wymiary: 10 cm x 7 cm.

Tło jasnoniebieskie.

Na pierwszej stronie napis "MSWiA Państwowa Inspekcja Sanitarna" ciemnoniebieski.

Napis "Rzeczpospolita Polska" biały. Pozostałe napisy czarne.

1 § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 14 lipca 2011 r. (Dz.U.11.160.961) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 sierpnia 2011 r.
2 § 1 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 24 listopada 2006 r. (Dz.U.06.225.1644) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 grudnia 2006 r.
3 § 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 24 listopada 2006 r. (Dz.U.06.225.1644) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 grudnia 2006 r.
4 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 24 listopada 2006 r. (Dz.U.06.225.1644) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 grudnia 2006 r.
5 § 7 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 24 listopada 2006 r. (Dz.U.06.225.1644) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 grudnia 2006 r.
6 § 10 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 24 listopada 2006 r. (Dz.U.06.225.1644) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 grudnia 2006 r.
7 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 września 2005 r. (Dz.U.05.186.1559) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 października 2005 r.